Session Five

MAIN CONFERENCE

All papers will be presented in the same manner. Each paper will have a five minute pre-recorded video and a PDF of the poster. An asynchronous text chat will be available for each paper. Attendees can view the papers and videos on demand at any time. Authors will also have individual Q&A sessions at the posted times below.

 All posted times are EDT but the chart linked below has all time zones’ conversions. When the virtual site is up, you will be able to select which sessions you are interested in and it will populate your own schedule.

Presentation Schedule

  • All times are Eastern Daylight Time

Date: Tuesday, June 22, 2021   22:00  – 24:30
Paper Session Five:

Paper ID Paper Title Authors
2677 Layer-Wise Searching for 1-Bit Detectors Sheng Xu, Junhe Zhao, Jinhu Lü, Baochang Zhang, Shumin Han, David Doermann
1285 Weakly Supervised Learning of Rigid 3D Scene Flow Zan Gojcic, Or Litany, Andreas Wieser, Leonidas J. Guibas, Tolga Birdal
3494 Learning Compositional Radiance Fields of Dynamic Human Heads Ziyan Wang, Timur Bagautdinov, Stephen Lombardi, Tomas Simon, Jason Saragih, Jessica Hodgins, Michael Zollhöfer
2703 Learning Accurate Dense Correspondences and When To Trust Them Prune Truong, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte
5094 RSN: Range Sparse Net for Efficient, Accurate LiDAR 3D Object Detection Pei Sun, Weiyue Wang, Yuning Chai, Gamaleldin Elsayed, Alex Bewley, Xiao Zhang, Cristian Sminchisescu, Dragomir Anguelov
8619 LAFEAT: Piercing Through Adversarial Defenses With Latent Features Yunrui Yu, Xitong Gao, Cheng-Zhong Xu
2715 Function4D: Real-Time Human Volumetric Capture From Very Sparse Consumer RGBD Sensors Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Pengpeng Liu, Qionghai Dai, Yebin Liu
5093 Polka Lines: Learning Structured Illumination and Reconstruction for Active Stereo Seung-Hwan Baek, Felix Heide
5040 FBI-Denoiser: Fast Blind Image Denoiser for Poisson-Gaussian Noise Jaeseok Byun, Sungmin Cha, Taesup Moon
6136 Face Forensics in the Wild Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Zhiyuan Liang, Jianbing Shen
1664 Exploring Adversarial Fake Images on Face Manifold Dongze Li, Wei Wang, Hongxing Fan, Jing Dong
3471 Pi-GAN: Periodic Implicit Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis Eric R. Chan, Marco Monteiro, Petr Kellnhofer, Jiajun Wu, Gordon Wetzstein
5563 Animating Pictures With Eulerian Motion Fields Aleksander Holynski, Brian L. Curless, Steven M. Seitz, Richard Szeliski
4843 DriveGAN: Towards a Controllable High-Quality Neural Simulation Seung Wook Kim, Jonah Philion, Antonio Torralba, Sanja Fidler
8142 Towards Open World Object Detection K J Joseph, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan, Vineeth N Balasubramanian
8778 DiNTS: Differentiable Neural Network Topology Search for 3D Medical Image Segmentation Yufan He, Dong Yang, Holger Roth, Can Zhao, Daguang Xu
4887 Siamese Natural Language Tracker: Tracking by Natural Language Descriptions With Siamese Trackers Qi Feng, Vitaly Ablavsky, Qinxun Bai, Stan Sclaroff
2551 Where and What? Examining Interpretable Disentangled Representations Xinqi Zhu, Chang Xu, Dacheng Tao
8346 Prototype Augmentation and Self-Supervision for Incremental Learning Fei Zhu, Xu-Yao Zhang, Chuang Wang, Fei Yin, Cheng-Lin Liu
11578 Brain Image Synthesis With Unsupervised Multivariate Canonical CSCl4Net Yawen Huang, Feng Zheng, Danyang Wang, Weilin Huang, Matthew R. Scott, Ling Shao
3386 Polygonal Building Extraction by Frame Field Learning Nicolas Girard, Dmitriy Smirnov, Justin Solomon, Yuliya Tarabalka
10853 InverseForm: A Loss Function for Structured Boundary-Aware Segmentation Shubhankar Borse, Ying Wang, Yizhe Zhang, Fatih Porikli
3473 SSTVOS: Sparse Spatiotemporal Transformers for Video Object Segmentation Brendan Duke, Abdalla Ahmed, Christian Wolf, Parham Aarabi, Graham W. Taylor
5618 Visual Room Rearrangement Luca Weihs, Matt Deitke, Aniruddha Kembhavi, Roozbeh Mottaghi
3931 A Deep Emulator for Secondary Motion of 3D Characters Mianlun Zheng, Yi Zhou, Duygu Ceylan, Jernej Barbič
1582 Interactive Self-Training With Mean Teachers for Semi-Supervised Object Detection Qize Yang, Xihan Wei, Biao Wang, Xian-Sheng Hua, Lei Zhang
4174 UniT: Unified Knowledge Transfer for Any-Shot Object Detection and Segmentation Siddhesh Khandelwal, Raghav Goyal, Leonid Sigal
7446 Unsupervised Object Detection With LIDAR Clues Hao Tian, Yuntao Chen, Jifeng Dai, Zhaoxiang Zhang, Xizhou Zhu
6919 Implicit Feature Alignment: Learn To Convert Text Recognizer to Text Spotter Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Dezhi Peng, Zhe Li, Mengchao He, Yongpan Wang, Canjie Luo
6806 Self-Attention Based Text Knowledge Mining for Text Detection Qi Wan, Haoqin Ji, Linlin Shen
1441 Shallow Feature Matters for Weakly Supervised Object Localization Jun Wei, Qin Wang, Zhen Li, Sheng Wang, S. Kevin Zhou, Shuguang Cui
1493 Self-Supervised 3D Mesh Reconstruction From Single Images Tao Hu, Liwei Wang, Xiaogang Xu, Shu Liu, Jiaya Jia
5189 Sketch2Model: View-Aware 3D Modeling From Single Free-Hand Sketches Song-Hai Zhang, Yuan-Chen Guo, Qing-Wen Gu
4646 Learning Parallel Dense Correspondence From Spatio-Temporal Descriptors for Efficient and Robust 4D Reconstruction Jiapeng Tang, Dan Xu, Kui Jia, Lei Zhang
2466 Refer-It-in-RGBD: A Bottom-Up Approach for 3D Visual Grounding in RGBD Images Haolin Liu, Anran Lin, Xiaoguang Han, Lei Yang, Yizhou Yu, Shuguang Cui
4139 VoxelContext-Net: An Octree Based Framework for Point Cloud Compression Zizheng Que, Guo Lu, Dong Xu
8215 CorrNet3D: Unsupervised End-to-End Learning of Dense Correspondence for 3D Point Clouds Yiming Zeng, Yue Qian, Zhiyu Zhu, Junhui Hou, Hui Yuan, Ying He
10371 Inferring CAD Modeling Sequences Using Zone Graphs Xianghao Xu, Wenzhe Peng, Chin-Yi Cheng, Karl D.D. Willis, Daniel Ritchie
4307 Seeing Behind Objects for 3D Multi-Object Tracking in RGB-D Sequences Norman Müller, Yu-Shiang Wong, Niloy J. Mitra, Angela Dai, Matthias Nießner
1377 View Generalization for Single Image Textured 3D Models Anand Bhattad, Aysegul Dundar, Guilin Liu, Andrew Tao, Bryan Catanzaro
2543 A Decomposition Model for Stereo Matching Chengtang Yao, Yunde Jia, Huijun Di, Pengxiang Li, Yuwei Wu
10955 VS-Net: Voting With Segmentation for Visual Localization Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li
4615 MonoRec: Semi-Supervised Dense Reconstruction in Dynamic Environments From a Single Moving Camera Felix Wimbauer, Nan Yang, Lukas von Stumberg, Niclas Zeller, Daniel Cremers
10304 Shape and Material Capture at Home Daniel Lichy, Jiaye Wu, Soumyadip Sengupta, David W. Jacobs
1212 Offboard 3D Object Detection From Point Cloud Sequences Charles R. Qi, Yin Zhou, Mahyar Najibi, Pei Sun, Khoa Vo, Boyang Deng, Dragomir Anguelov
4205 M3DSSD: Monocular 3D Single Stage Object Detector Shujie Luo, Hang Dai, Ling Shao, Yong Ding
1812 2D or not 2D? Adaptive 3D Convolution Selection for Efficient Video Recognition Hengduo Li, Zuxuan Wu, Abhinav Shrivastava, Larry S. Davis
3850 Deep Analysis of CNN-Based Spatio-Temporal Representations for Action Recognition Chun-Fu Richard Chen, Rameswar Panda, Kandan Ramakrishnan, Rogerio Feris, John Cohn, Aude Oliva, Quanfu Fan
2266 The Blessings of Unlabeled Background in Untrimmed Videos Yuan Liu, Jingyuan Chen, Zhenfang Chen, Bing Deng, Jianqiang Huang, Hanwang Zhang
1767 PointGuard: Provably Robust 3D Point Cloud Classification Hongbin Liu, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong
7898 DSRNA: Differentiable Search of Robust Neural Architectures Ramtin Hosseini, Xingyi Yang, Pengtao Xie
4844 Backdoor Attacks Against Deep Learning Systems in the Physical World Emily Wenger, Josephine Passananti, Arjun Nitin Bhagoji, Yuanshun Yao, Haitao Zheng, Ben Y. Zhao
4971 Riggable 3D Face Reconstruction via In-Network Optimization Ziqian Bai, Zhaopeng Cui, Xiaoming Liu, Ping Tan
2678 NeuralHumanFVV: Real-Time Neural Volumetric Human Performance Rendering Using RGB Cameras Xin Suo, Yuheng Jiang, Pei Lin, Yingliang Zhang, Minye Wu, Kaiwen Guo, Lan Xu
1439 Context Modeling in 3D Human Pose Estimation: A Unified Perspective Xiaoxuan Ma, Jiajun Su, Chunyu Wang, Hai Ci, Yizhou Wang
1162 Dive Into Ambiguity: Latent Distribution Mining and Pairwise Uncertainty Estimation for Facial Expression Recognition Jiahui She, Yibo Hu, Hailin Shi, Jun Wang, Qiu Shen, Tao Mei
10601 Lifting 2D StyleGAN for 3D-Aware Face Generation Yichun Shi, Divyansh Aggarwal, Anil K. Jain
3006 Hybrid Message Passing With Performance-Driven Structures for Facial Action Unit Detection Tengfei Song, Zijun Cui, Wenming Zheng, Qiang Ji
837 Learning to Generalize Unseen Domains via Memory-based Multi-Source Meta-Learning for Person Re-Identification Yuyang Zhao, Zhun Zhong, Fengxiang Yang, Zhiming Luo, Yaojin Lin, Shaozi Li, Nicu Sebe
3736 Invertible Image Signal Processing Yazhou Xing, Zian Qian, Qifeng Chen
5579 End-to-End High Dynamic Range Camera Pipeline Optimization Nicolas Robidoux, Luis E. García Capel, Dong-eun Seo, Avinash Sharma, Federico Ariza, Felix Heide
3087 Blind Deblurring for Saturated Images Liang Chen, Jiawei Zhang, Songnan Lin, Faming Fang, Jimmy S. Ren
11535 Extreme Low-Light Environment-Driven Image Denoising Over Permanently Shadowed Lunar Regions With a Physical Noise Model Ben Moseley, Valentin Bickel, Ignacio G. López-Francos, Loveneesh Rana
8642 Controlling the Rain: From Removal to Rendering Siqi Ni, Xueyun Cao, Tao Yue, Xuemei Hu
340 De-Rendering the World’s Revolutionary Artefacts Shangzhe Wu, Ameesh Makadia, Jiajun Wu, Noah Snavely, Richard Tucker, Angjoo Kanazawa
4703 Progressively Complementary Network for Fisheye Image Rectification Using Appearance Flow Shangrong Yang, Chunyu Lin, Kang Liao, Chunjie Zhang, Yao Zhao
4442 High-Speed Image Reconstruction Through Short-Term Plasticity for Spiking Cameras Yajing Zheng, Lingxiao Zheng, Zhaofei Yu, Boxin Shi, Yonghong Tian, Tiejun Huang
886 MASA-SR: Matching Acceleration and Spatial Adaptation for Reference-Based Image Super-Resolution Liying Lu, Wenbo Li, Xin Tao, Jiangbo Lu, Jiaya Jia
6315 Single Pair Cross-Modality Super Resolution Guy Shacht, Dov Danon, Sharon Fogel, Daniel Cohen-Or
3475 Temporal Modulation Network for Controllable Space-Time Video Super-Resolution Gang Xu, Jun Xu, Zhen Li, Liang Wang, Xing Sun, Ming-Ming Cheng
3446 The Multi-Temporal Urban Development SpaceNet Dataset Adam Van Etten, Daniel Hogan, Jesus Martinez Manso, Jacob Shermeyer, Nicholas Weir, Ryan Lewis
9937 Euro-PVI: Pedestrian Vehicle Interactions in Dense Urban Centers Apratim Bhattacharyya, Daniel Olmeda Reino, Mario Fritz, Bernt Schiele
9933 AttentiveNAS: Improving Neural Architecture Search via Attentive Sampling Dilin Wang, Meng Li, Chengyue Gong, Vikas Chandra
1462 Learning Student Networks in the Wild Hanting Chen, Tianyu Guo, Chang Xu, Wenshuo Li, Chunjing Xu, Chao Xu, Yunhe Wang
2617 Towards Compact CNNs via Collaborative Compression Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji
4631 Network Quantization With Element-Wise Gradient Scaling Junghyup Lee, Dohyung Kim, Bumsub Ham
10966 Frequency-Aware Discriminative Feature Learning Supervised by Single-Center Loss for Face Forgery Detection Jiaming Li, Hongtao Xie, Jiahong Li, Zhongyuan Wang, Yongdong Zhang
11528 Building Reliable Explanations of Unreliable Neural Networks: Locally Smoothing Perspective of Model Interpretation Dohun Lim, Hyeonseok Lee, Sungchan Kim
5056 Perceptual Indistinguishability-Net (PI-Net): Facial Image Obfuscation With Manipulable Semantics Jia-Wei Chen, Li-Ju Chen, Chia-Mu Yu, Chun-Shien Lu
3915 Coming Down to Earth: Satellite-to-Street View Synthesis for Geo-Localization Aysim Toker, Qunjie Zhou, Maxim Maximov, Laura Leal-Taixé
1264 Neural Scene Flow Fields for Space-Time View Synthesis of Dynamic Scenes Zhengqi Li, Simon Niklaus, Noah Snavely, Oliver Wang
7778 Not Just Compete, but Collaborate: Local Image-to-Image Translation via Cooperative Mask Prediction Daejin Kim, Mohammad Azam Khan, Jaegul Choo
6651 Posterior Promoted GAN With Distribution Discriminator for Unsupervised Image Synthesis Xianchao Zhang, Ziyang Cheng, Xiaotong Zhang, Han Liu
1519 Surrogate Gradient Field for Latent Space Manipulation Minjun Li, Yanghua Jin, Huachun Zhu
4279 Image Inpainting Guided by Coherence Priors of Semantics and Textures Liang Liao, Jing Xiao, Zheng Wang, Chia-Wen Lin, Shin'ichi Satoh
3233 Spatially-Invariant Style-Codes Controlled Makeup Transfer Han Deng, Chu Han, Hongmin Cai, Guoqiang Han, Shengfeng He
7856 Memory-Guided Unsupervised Image-to-Image Translation Somi Jeong, Youngjung Kim, Eungbean Lee, Kwanghoon Sohn
5568 Hierarchical Motion Understanding via Motion Programs Sumith Kulal, Jiayuan Mao, Alex Aiken, Jiajun Wu
11574 Adaptive Rank Estimate in Robust Principal Component Analysis Zhengqin Xu, Rui He, Shoulie Xie, Shiqian Wu
1500 Deep Animation Video Interpolation in the Wild Li Siyao, Shiyu Zhao, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu
6889 ECKPN: Explicit Class Knowledge Propagation Network for Transductive Few-Shot Learning Chaofan Chen, Xiaoshan Yang, Changsheng Xu, Xuhui Huang, Zhe Ma
4337 Multi-Objective Interpolation Training for Robustness To Label Noise Diego Ortego, Eric Arazo, Paul Albert, Noel E. O'Connor, Kevin McGuinness
8295 T-vMF Similarity for Regularizing Intra-Class Feature Distribution Takumi Kobayashi
9891 Disentangling Label Distribution for Long-Tailed Visual Recognition Youngkyu Hong, Seungju Han, Kwanghee Choi, Seokjun Seo, Beomsu Kim, Buru Chang
2124 Leveraging the Availability of Two Cameras for Illuminant Estimation Abdelrahman Abdelhamed, Abhijith Punnappurath, Michael S. Brown
665 Decoupled Dynamic Filter Networks Jingkai Zhou, Varun Jampani, Zhixiong Pi, Qiong Liu, Ming-Hsuan Yang
4042 Rethinking Graph Neural Architecture Search From Message-Passing Shaofei Cai, Liang Li, Jincan Deng, Beichen Zhang, Zheng-Jun Zha, Li Su, Qingming Huang
7833 Towards Improving the Consistency, Efficiency, and Flexibility of Differentiable Neural Architecture Search Yibo Yang, Shan You, Hongyang Li, Fei Wang, Chen Qian, Zhouchen Lin
3445 Unsupervised Visual Attention and Invariance for Reinforcement Learning Xudong Wang, Long Lian, Stella X. Yu
7331 Mol2Image: Improved Conditional Flow Models for Molecule to Image Synthesis Karren Yang, Samuel Goldman, Wengong Jin, Alex X. Lu, Regina Barzilay, Tommi Jaakkola, Caroline Uhler
11819 TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning With Two-Stream Graph Convolutional Network for 3D Dental Model Segmentation Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen
4215 IoU Attack: Towards Temporally Coherent Black-Box Adversarial Attack for Visual Object Tracking Shuai Jia, Yibing Song, Chao Ma, Xiaokang Yang
5594 GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling
5806 Combined Depth Space Based Architecture Search for Person Re-Identification Hanjun Li, Gaojie Wu, Wei-Shi Zheng
11627 Learning an Explicit Weighting Scheme for Adapting Complex HSI Noise Xiangyu Rui, Xiangyong Cao, Qi Xie, Zongsheng Yue, Qian Zhao, Deyu Meng
2504 VaB-AL: Incorporating Class Imbalance and Difficulty With Variational Bayes for Active Learning Jongwon Choi, Kwang Moo Yi, Jihoon Kim, Jinho Choo, Byoungjip Kim, Jinyeop Chang, Youngjune Gwon, Hyung Jin Chang
8156 Learning a Facial Expression Embedding Disentangled From Identity Wei Zhang, Xianpeng Ji, Keyu Chen, Yu Ding, Changjie Fan
2939 SRDAN: Scale-Aware and Range-Aware Domain Adaptation Network for Cross-Dataset 3D Object Detection Weichen Zhang, Wen Li, Dong Xu
5079 Regressive Domain Adaptation for Unsupervised Keypoint Detection Junguang Jiang, Yifei Ji, Ximei Wang, Yufeng Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long
4340 Uncertainty-Guided Model Generalization to Unseen Domains Fengchun Qiao, Xi Peng
3342 Self-Promoted Prototype Refinement for Few-Shot Class-Incremental Learning Kai Zhu, Yang Cao, Wei Zhai, Jie Cheng, Zheng-Jun Zha
3079 Noise-Resistant Deep Metric Learning With Ranking-Based Instance Selection Chang Liu, Han Yu, Boyang Li, Zhiqi Shen, Zhanning Gao, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui, Chunyan Miao
5729 DAT: Training Deep Networks Robust To Label-Noise by Matching the Feature Distributions Yuntao Qu, Shasha Mo, Jianwei Niu
7159 OBoW: Online Bag-of-Visual-Words Generation for Self-Supervised Learning Spyros Gidaris, Andrei Bursuc, Gilles Puy, Nikos Komodakis, Matthieu Cord, Patrick Pérez
5169 Learning Affinity-Aware Upsampling for Deep Image Matting Yutong Dai, Hao Lu, Chunhua Shen
8373 PLADE-Net: Towards Pixel-Level Accuracy for Self-Supervised Single-View Depth Estimation With Neural Positional Encoding and Distilled Matting Loss Juan Luis Gonzalez, Munchurl Kim
2649 RefineMask: Towards High-Quality Instance Segmentation With Fine-Grained Features Gang Zhang, Xin Lu, Jingru Tan, Jianmin Li, Zhaoxiang Zhang, Quanquan Li, Xiaolin Hu
6116 CompositeTasking: Understanding Images by Spatial Composition of Tasks Nikola Popović, Danda Pani Paudel, Thomas Probst, Guolei Sun, Luc Van Gool
1035 Rethinking Semantic Segmentation From a Sequence-to-Sequence Perspective With Transformers Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H.S. Torr, Li Zhang
3168 FSDR: Frequency Space Domain Randomization for Domain Generalization Jiaxing Huang, Dayan Guan, Aoran Xiao, Shijian Lu
2838 Transformation Driven Visual Reasoning Xin Hong, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng
4630 Background-Aware Pooling and Noise-Aware Loss for Weakly-Supervised Semantic Segmentation Youngmin Oh, Beomjun Kim, Bumsub Ham
8453 Adaptive Consistency Regularization for Semi-Supervised Transfer Learning Abulikemu Abuduweili, Xingjian Li, Humphrey Shi, Cheng-Zhong Xu, Dejing Dou
2332 Self-Generated Defocus Blur Detection via Dual Adversarial Discriminators Wenda Zhao, Cai Shang, Huchuan Lu
1397 Ego-Exo: Transferring Visual Representations From Third-Person to First-Person Videos Yanghao Li, Tushar Nagarajan, Bo Xiong, Kristen Grauman
3191 PV-RAFT: Point-Voxel Correlation Fields for Scene Flow Estimation of Point Clouds Yi Wei, Ziyi Wang, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou
3876 Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning Rui Qian, Tianjian Meng, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Huisheng Wang, Serge Belongie, Yin Cui
1866 Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation Yanan Sun, Guanzhi Wang, Qiao Gu, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai
5988 Target-Aware Object Discovery and Association for Unsupervised Video Multi-Object Segmentation Tianfei Zhou, Jianwu Li, Xueyi Li, Ling Shao
10384 Multimodal Contrastive Training for Visual Representation Learning Xin Yuan, Zhe Lin, Jason Kuen, Jianming Zhang, Yilin Wang, Michael Maire, Ajinkya Kale, Baldo Faieta
5443 Vx2Text: End-to-End Learning of Video-Based Text Generation From Multimodal Inputs Xudong Lin, Gedas Bertasius, Jue Wang, Shih-Fu Chang, Devi Parikh, Lorenzo Torresani
3368 Distilling Audio-Visual Knowledge by Compositional Contrastive Learning Yanbei Chen, Yongqin Xian, A. Sophia Koepke, Ying Shan, Zeynep Akata
2292 Structured Multi-Level Interaction Network for Video Moment Localization via Language Query Hao Wang, Zheng-Jun Zha, Liang Li, Dong Liu, Jiebo Luo
2590 Scene-Intuitive Agent for Remote Embodied Visual Grounding Xiangru Lin, Guanbin Li, Yizhou Yu
1226 Domain-Robust VQA With Diverse Datasets and Methods but No Target Labels Mingda Zhang, Tristan Maidment, Ahmad Diab, Adriana Kovashka, Rebecca Hwa
3662 Composing Photos Like a Photographer Chaoyi Hong, Shuaiyuan Du, Ke Xian, Hao Lu, Zhiguo Cao, Weicai Zhong
8331 Dogfight: Detecting Drones From Drones Videos Muhammad Waseem Ashraf, Waqas Sultani, Mubarak Shah
427 Multi-Modal Fusion Transformer for End-to-End Autonomous Driving Aditya Prakash, Kashyap Chitta, Andreas Geiger
4018 Cloud2Curve: Generation and Vectorization of Parametric Sketches Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy M. Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song