Session Seven

MAIN CONFERENCE

All papers will be presented in the same manner. Each paper will have a five minute pre-recorded video and a PDF of the poster. An asynchronous text chat will be available for each paper. Attendees can view the papers and videos on demand at any time. Authors will also have individual Q&A sessions at the posted times below.

 All posted times are EDT but the chart linked below has all time zones’ conversions. When the virtual site is up, you will be able to select which sessions you are interested in and it will populate your own schedule.

Presentation Schedule

  • All times are Eastern Daylight Time

Date: Wednesday, June 23, 2021    11:00 – 13:30
Paper Session Seven:

Paper ID Paper Title Authors
5050 VarifocalNet: An IoU-Aware Dense Object Detector Haoyang Zhang, Ying Wang, Feras Dayoub, Niko Sünderhauf
2755 Variational Relational Point Completion Network Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu
8458 NeX: Real-Time View Synthesis With Neural Basis Expansion Suttisak Wizadwongsa, Pakkapon Phongthawee, Jiraphon Yenphraphai, Supasorn Suwajanakorn
2610 Robust Neural Routing Through Space Partitions for Camera Relocalization in Dynamic Indoor Environments Siyan Dong, Qingnan Fan, He Wang, Ji Shi, Li Yi, Thomas Funkhouser, Baoquan Chen, Leonidas J. Guibas
3916 Categorical Depth Distribution Network for Monocular 3D Object Detection Cody Reading, Ali Harakeh, Julia Chae, Steven L. Waslander
1610 Dual Attention Suppression Attack: Generate Adversarial Camouflage in Physical World Jiakai Wang, Aishan Liu, Zixin Yin, Shunchang Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu
902 PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation Kehong Gong, Jianfeng Zhang, Jiashi Feng
5465 Passive Inter-Photon Imaging Atul Ingle, Trevor Seets, Mauro Buttafava, Shantanu Gupta, Alberto Tosi, Mohit Gupta, Andreas Velten
2663 Adaptive Consistency Prior Based Deep Network for Image Denoising Chao Ren, Xiaohai He, Chuncheng Wang, Zhibo Zhao
4547 Dynamic Slimmable Network Changlin Li, Guangrun Wang, Bing Wang, Xiaodan Liang, Zhihui Li, Xiaojun Chang
7174 The Neural Tangent Link Between CNN Denoisers and Non-Local Filters Julián Tachella, Junqi Tang, Mike Davies
6581 Learning Continuous Image Representation With Local Implicit Image Function Yinbo Chen, Sifei Liu, Xiaolong Wang
327 Image-to-Image Translation via Hierarchical Style Disentanglement Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Rongrong Ji
5483 Dynamic Neural Radiance Fields for Monocular 4D Facial Avatar Reconstruction Guy Gafni, Justus Thies, Michael Zollhöfer, Matthias Nießner
3633 Adversarial Robustness Under Long-Tailed Distribution Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin
1364 Representative Batch Normalization With Feature Calibration Shang-Hua Gao, Qi Han, Duo Li, Ming-Ming Cheng, Pai Peng
829 Learning to Track Instances without Video Annotations Yang Fu, Sifei Liu, Umar Iqbal, Shalini De Mello, Humphrey Shi, Jan Kautz
7002 Reducing Domain Gap by Reducing Style Bias Hyeonseob Nam, HyunJae Lee, Jongchan Park, Wonjun Yoon, Donggeun Yoo
5588 Taskology: Utilizing Task Relations at Scale Yao Lu, Sören Pirk, Jan Dlabal, Anthony Brohan, Ankita Pasad, Zhao Chen, Vincent Casser, Anelia Angelova, Ariel Gordon
6415 MOS: Towards Scaling Out-of-Distribution Detection for Large Semantic Space Rui Huang, Yixuan Li
8088 DCT-Mask: Discrete Cosine Transform Mask Representation for Instance Segmentation Xing Shen, Jirui Yang, Chunbo Wei, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Xiaoliang Cheng, Kewei Liang
3872 Fine-Grained Angular Contrastive Learning With Coarse Labels Guy Bukchin, Eli Schwartz, Kate Saenko, Ori Shahar, Rogerio Feris, Raja Giryes, Leonid Karlinsky
5858 End-to-End Video Instance Segmentation With Transformers Yuqing Wang, Zhaoliang Xu, Xinlong Wang, Chunhua Shen, Baoshan Cheng, Hao Shen, Huaxia Xia
5007 TAP: Text-Aware Pre-Training for Text-VQA and Text-Caption Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo
10509 Real-Time High-Resolution Background Matting Shanchuan Lin, Andrey Ryabtsev, Soumyadip Sengupta, Brian L. Curless, Steven M. Seitz, Ira Kemelmacher-Shlizerman
7869 Camouflaged Object Segmentation With Distraction Mining Haiyang Mei, Ge-Peng Ji, Ziqi Wei, Xin Yang, Xiaopeng Wei, Deng-Ping Fan
5445 Semantic Relation Reasoning for Shot-Stable Few-Shot Object Detection Chenchen Zhu, Fangyi Chen, Uzair Ahmed, Zhiqiang Shen, Marios Savvides
1616 Beyond Bounding-Box: Convex-Hull Feature Adaptation for Oriented and Densely Packed Object Detection Zonghao Guo, Chang Liu, Xiaosong Zhang, Jianbin Jiao, Xiangyang Ji, Qixiang Ye
10173 TextOCR: Towards Large-Scale End-to-End Reasoning for Arbitrary-Shaped Scene Text Amanpreet Singh, Guan Pang, Mandy Toh, Jing Huang, Wojciech Galuba, Tal Hassner
11134 MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector With Localization Refinement Minghang He, Minghui Liao, Zhibo Yang, Humen Zhong, Jun Tang, Wenqing Cheng, Cong Yao, Yongpan Wang, Xiang Bai
3082 Points As Queries: Weakly Semi-Supervised Object Detection by Points Liangyu Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Jian Sun
2192 Holistic 3D Scene Understanding From a Single Image With Implicit Representation Cheng Zhang, Zhaopeng Cui, Yinda Zhang, Bing Zeng, Marc Pollefeys, Shuaicheng Liu
5540 Shelf-Supervised Mesh Prediction in the Wild Yufei Ye, Shubham Tulsiani, Abhinav Gupta
2868 Mesh Saliency: An Independent Perceptual Measure or a Derivative of Image Saliency? Ran Song, Wei Zhang, Yitian Zhao, Yonghuai Liu, Paul L. Rosin
2771 MetaSets: Meta-Learning on Point Sets for Generalizable Representations Chao Huang, Zhangjie Cao, Yunbo Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long
4761 Few-Shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation Na Zhao, Tat-Seng Chua, Gim Hee Lee
11241 Point Cloud Instance Segmentation Using Probabilistic Embeddings Biao Zhang, Peter Wonka
772 Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching Kexue Fu, Shaolei Liu, Xiaoyuan Luo, Manning Wang
10511 Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Understanding of Generic Food Quin Thames, Arjun Karpur, Wade Norris, Fangting Xia, Liviu Panait, Tobias Weyand, Jack Sim
4401 Differentiable Diffusion for Dense Depth Estimation From Multi-View Images Numair Khan, Min H. Kim, James Tompkin
3434 LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching With Transformers Jiaming Sun, Zehong Shen, Yuang Wang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou
1972 DI-Fusion: Online Implicit 3D Reconstruction With Deep Priors Jiahui Huang, Shi-Sheng Huang, Haoxuan Song, Shi-Min Hu
6130 SMD-Nets: Stereo Mixture Density Networks Fabio Tosi, Yiyi Liao, Carolin Schmitt, Andreas Geiger
3297 Deep Two-View Structure-From-Motion Revisited Jianyuan Wang, Yiran Zhong, Yuchao Dai, Stan Birchfield, Kaihao Zhang, Nikolai Smolyanskiy, Hongdong Li
2149 Back-Tracing Representative Points for Voting-Based 3D Object Detection in Point Clouds Bowen Cheng, Lu Sheng, Shaoshuai Shi, Ming Yang, Dong Xu
5545 GrooMeD-NMS: Grouped Mathematically Differentiable NMS for Monocular 3D Object Detection Abhinav Kumar, Garrick Brazil, Xiaoming Liu
2472 Graph-Based High-Order Relation Modeling for Long-Term Action Recognition Jiaming Zhou, Kun-Yu Lin, Haoxin Li, Wei-Shi Zheng
4028 SGCN: Sparse Graph Convolution Network for Pedestrian Trajectory Prediction Liushuai Shi, Le Wang, Chengjiang Long, Sanping Zhou, Mo Zhou, Zhenxing Niu, Gang Hua
1453 Reformulating HOI Detection As Adaptive Set Prediction Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian
3072 MagDR: Mask-Guided Detection and Reconstruction for Defending Deepfakes Zhikai Chen, Lingxi Xie, Shanmin Pang, Yong He, Bo Zhang
11041 Improving the Transferability of Adversarial Samples With Adversarial Transformations Weibin Wu, Yuxin Su, Michael R. Lyu, Irwin King
2440 FCPose: Fully Convolutional Multi-Person Pose Estimation With Dynamic Instance-Aware Convolutions Weian Mao, Zhi Tian, Xinlong Wang, Chunhua Shen
387 DexYCB: A Benchmark for Capturing Hand Grasping of Objects Yu-Wei Chao, Wei Yang, Yu Xiang, Pavlo Molchanov, Ankur Handa, Jonathan Tremblay, Yashraj S. Narang, Karl Van Wyk, Umar Iqbal, Stan Birchfield, Jan Kautz, Dieter Fox
4286 Neural Body: Implicit Neural Representations With Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans Sida Peng, Yuanqing Zhang, Yinghao Xu, Qianqian Wang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou
3459 PCLs: Geometry-Aware Neural Reconstruction of 3D Pose With Perspective Crop Layers Frank Yu, Mathieu Salzmann, Pascal Fua, Helge Rhodin
4259 Affective Processes: Stochastic Modelling of Temporal Context for Emotion and Facial Expression Recognition Enrique Sanchez, Mani Kumar Tellamekala, Michel Valstar, Georgios Tzimiropoulos
685 Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph With 107 Nodes Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, Jie Zhou
7274 Cross-View Gait Recognition With Deep Universal Linear Embeddings Shaoxiong Zhang, Yunhong Wang, Annan Li
2457 Partial Person Re-Identification With Part-Part Correspondence Learning Tianyu He, Xu Shen, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua
5463 Mask-ToF: Learning Microlens Masks for Flying Pixel Correction in Time-of-Flight Imaging Ilya Chugunov, Seung-Hwan Baek, Qiang Fu, Wolfgang Heidrich, Felix Heide
4269 Effective Snapshot Compressive-Spectral Imaging via Deep Denoising and Total Variation Priors Haiquan Qiu, Yao Wang, Deyu Meng
4914 Test-Time Fast Adaptation for Dynamic Scene Deblurring via Meta-Auxiliary Learning Zhixiang Chi, Yang Wang, Yuanhao Yu, Jin Tang
412 Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go Ruijie Quan, Xin Yu, Yuanzhi Liang, Yi Yang
1532 Learning Multi-Scale Photo Exposure Correction Mahmoud Afifi, Konstantinos G. Derpanis, Björn Ommer, Michael S. Brown
1193 Towards Real-World Blind Face Restoration With Generative Facial Prior Xintao Wang, Yu Li, Honglun Zhang, Ying Shan
4882 Image Restoration for Under-Display Camera Yuqian Zhou, David Ren, Neil Emerton, Sehoon Lim, Timothy Large
3062 LAU-Net: Latitude Adaptive Upscaling Network for Omnidirectional Image Super-Resolution Xin Deng, Hao Wang, Mai Xu, Yichen Guo, Yuhang Song, Li Yang
1089 Interpreting Super-Resolution Networks With Local Attribution Maps Jinjin Gu, Chao Dong
7145 Deep Burst Super-Resolution Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte
7674 Towards Rolling Shutter Correction and Deblurring in Dynamic Scenes Zhihang Zhong, Yinqiang Zheng, Imari Sato
3977 Towards Fast and Accurate Real-World Depth Super-Resolution: Benchmark Dataset and Baseline Lingzhi He, Hongguang Zhu, Feng Li, Huihui Bai, Runmin Cong, Chunjie Zhang, Chunyu Lin, Meiqin Liu, Yao Zhao
10750 Learning To Restore Hazy Video: A New Real-World Dataset and a New Method Xinyi Zhang, Hang Dong, Jinshan Pan, Chao Zhu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Fei Wang
5272 Gradient Forward-Propagation for Large-Scale Temporal Video Modelling Mateusz Malinowski, Dimitrios Vytiniotis, Grzegorz Świrszcz, Viorica Pătrăucean, João Carreira
3978 Complementary Relation Contrastive Distillation Jinguo Zhu, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Shijie Yu, Yakun Liu, Mingzhe Rong, Aijun Yang, Xiaohua Wang
5524 Network Pruning via Performance Maximization Shangqian Gao, Feihu Huang, Weidong Cai, Heng Huang
8376 Distribution-Aware Adaptive Multi-Bit Quantization Sijie Zhao, Tao Yue, Xuemei Hu
10749 The Affective Growth of Computer Vision Norman Makoto Su, David J. Crandall
1263 Fair Attribute Classification Through Latent Space De-Biasing Vikram V. Ramaswamy, Sunnie S. Y. Kim, Olga Russakovsky
7885 Soteria: Provable Defense Against Privacy Leakage in Federated Learning From Representation Perspective Jingwei Sun, Ang Li, Binghui Wang, Huanrui Yang, Hai Li, Yiran Chen
1957 Deep Compositional Metric Learning Wenzhao Zheng, Chengkun Wang, Jiwen Lu, Jie Zhou
5411 Physically-Aware Generative Network for 3D Shape Modeling Mariem Mezghanni, Malika Boulkenafed, André Lieutier, Maks Ovsjanikov
1179 Semantic Palette: Guiding Scene Generation With Class Proportions Guillaume Le Moing, Tuan-Hung Vu, Himalaya Jain, Patrick Pérez, Matthieu Cord
7612 Linear Semantics in Generative Adversarial Networks Jianjin Xu, Changxi Zheng
2910 Region-Aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization Jun Ling, Han Xue, Li Song, Rong Xie, Xiao Gu
6187 PD-GAN: Probabilistic Diverse GAN for Image Inpainting Hongyu Liu, Ziyu Wan, Wei Huang, Yibing Song, Xintong Han, Jing Liao
4675 In the Light of Feature Distributions: Moment Matching for Neural Style Transfer Nikolai Kalischek, Jan D. Wegner, Konrad Schindler
11816 High-Resolution Photorealistic Image Translation in Real-Time: A Laplacian Pyramid Translation Network Jie Liang, Hui Zeng, Lei Zhang
6691 Synthesizing Long-Term 3D Human Motion and Interaction in 3D Scenes Jiashun Wang, Huazhe Xu, Jingwei Xu, Sifei Liu, Xiaolong Wang
5246 A Sliced Wasserstein Loss for Neural Texture Synthesis Eric Heitz, Kenneth Vanhoey, Thomas Chambon, Laurent Belcour
3892 Space-Time Neural Irradiance Fields for Free-Viewpoint Video Wenqi Xian, Jia-Bin Huang, Johannes Kopf, Changil Kim
8703 Rethinking Class Relations: Absolute-Relative Supervised and Unsupervised Few-Shot Learning Hongguang Zhang, Piotr Koniusz, Songlei Jian, Hongdong Li, Philip H. S. Torr
7719 Joint Negative and Positive Learning for Noisy Labels Youngdong Kim, Juseung Yun, Hyounguk Shon, Junmo Kim
6322 Out-of-Distribution Detection Using Union of 1-Dimensional Subspaces Alireza Zaeemzadeh, Niccolò Bisagno, Zeno Sambugaro, Nicola Conci, Nazanin Rahnavard, Mubarak Shah
866 OpenMix: Reviving Known Knowledge for Discovering Novel Visual Categories in an Open World Zhun Zhong, Linchao Zhu, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang, Nicu Sebe
419 Calibrated RGB-D Salient Object Detection Wei Ji, Jingjing Li, Shuang Yu, Miao Zhang, Yongri Piao, Shunyu Yao, Qi Bi, Kai Ma, Yefeng Zheng, Huchuan Lu, Li Cheng
6016 Permuted AdaIN: Reducing the Bias Towards Global Statistics in Image Classification Oren Nuriel, Sagie Benaim, Lior Wolf
7354 Binary Graph Neural Networks Mehdi Bahri, Gaétan Bahl, Stefanos Zafeiriou
11671 Contrastive Neural Architecture Search With Neural Architecture Comparators Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Wei Zeng, Yaowei Wang, Mingkui Tan
2687 Group Whitening: Balancing Learning Efficiency and Representational Capacity Lei Huang, Yi Zhou, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao
2227 Towards Unified Surgical Skill Assessment Daochang Liu, Qiyue Li, Tingting Jiang, Yizhou Wang, Rulin Miao, Fei Shan, Ziyu Li
4326 Every Annotation Counts: Multi-Label Deep Supervision for Medical Image Segmentation Simon Reiß, Constantin Seibold, Alexander Freytag, Erik Rodner, Rainer Stiefelhagen
6911 Graph Attention Tracking Dongyan Guo, Yanyan Shao, Ying Cui, Zhenhua Wang, Liyan Zhang, Chunhua Shen
8651 Discriminative Appearance Modeling With Multi-Track Pooling for Real-Time Multi-Object Tracking Chanho Kim, Li Fuxin, Mazen Alotaibi, James M. Rehg
3648 Scale-Aware Automatic Augmentation for Object Detection Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia
2574 Confluent Vessel Trees With Accurate Bifurcations Zhongwen Zhang, Dmitrii Marin, Maria Drangova, Yuri Boykov
3996 Sequential Graph Convolutional Network for Active Learning Razvan Caramalau, Binod Bhattarai, Tae-Kyun Kim
11307 CausalVAE: Disentangled Representation Learning via Neural Structural Causal Models Mengyue Yang, Furui Liu, Zhitang Chen, Xinwei Shen, Jianye Hao, Jun Wang
3181 Domain-Specific Suppression for Adaptive Object Detection Yu Wang, Rui Zhang, Shuo Zhang, Miao Li, Yangyang Xia, Xishan Zhang, Shaoli Liu
6132 Uncertainty Reduction for Model Adaptation in Semantic Segmentation Prabhu Teja S, François Fleuret
5777 Open Domain Generalization with Domain-Augmented Meta-Learning Yang Shu, Zhangjie Cao, Chenyu Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long
6235 Layerwise Optimization by Gradient Decomposition for Continual Learning Shixiang Tang, Dapeng Chen, Jinguo Zhu, Shijie Yu, Wanli Ouyang
3886 SLADE: A Self-Training Framework for Distance Metric Learning Jiali Duan, Yen-Liang Lin, Son Tran, Larry S. Davis, C.-C. Jay Kuo
11511 DualGraph: A Graph-Based Method for Reasoning About Label Noise HaiYang Zhang, XiMing Xing, Liang Liu
8732 CutPaste: Self-Supervised Learning for Anomaly Detection and Localization Chun-Liang Li, Kihyuk Sohn, Jinsung Yoon, Tomas Pfister
916 Self-Supervised Visibility Learning for Novel View Synthesis Yujiao Shi, Hongdong Li, Xin Yu
9996 Boosting Monocular Depth Estimation Models to High-Resolution via Content-Adaptive Multi-Resolution Merging S. Mahdi H. Miangoleh, Sebastian Dille, Long Mai, Sylvain Paris, Yağiz Aksoy
3597 Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin
1368 Exploiting Edge-Oriented Reasoning for 3D Point-Based Scene Graph Analysis Chaoyi Zhang, Jianhui Yu, Yang Song, Weidong Cai
1585 Rethinking BiSeNet for Real-Time Semantic Segmentation Mingyuan Fan, Shenqi Lai, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Zhenhua Chai, Junfeng Luo, Xiaolin Wei
4281 Exploit Visual Dependency Relations for Semantic Segmentation Mingyuan Liu, Dan Schonfeld, Wei Tang
4845 Abstract Spatial-Temporal Reasoning via Probabilistic Abduction and Execution Chi Zhang, Baoxiong Jia, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu
1386 Anti-Aliasing Semantic Reconstruction for Few-Shot Semantic Segmentation Binghao Liu, Yao Ding, Jianbin Jiao, Xiangyang Ji, Qixiang Ye
315 Domain Consensus Clustering for Universal Domain Adaptation Guangrui Li, Guoliang Kang, Yi Zhu, Yunchao Wei, Yi Yang
4039 Progressive Stage-Wise Learning for Unsupervised Feature Representation Enhancement Zefan Li, Chenxi Liu, Alan Yuille, Bingbing Ni, Wenjun Zhang, Wen Gao
7060 NExT-QA: Next Phase of Question-Answering to Explaining Temporal Actions Junbin Xiao, Xindi Shang, Angela Yao, Tat-Seng Chua
862 Spatio-temporal Contrastive Domain Adaptation for Action Recognition Xiaolin Song, Sicheng Zhao, Jingyu Yang, Huanjing Yue, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai
5125 Shot Contrastive Self-Supervised Learning for Scene Boundary Detection Shixing Chen, Xiaohan Nie, David Fan, Dongqing Zhang, Vimal Bhat, Raffay Hamid
2351 Anchor-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation Jun Li, Sinisa Todorovic
7419 SG-Net: Spatial Granularity Network for One-Stage Video Instance Segmentation Dongfang Liu, Yiming Cui, Wenbo Tan, Yingjie Chen
393 Thinking Fast and Slow: Efficient Text-to-Visual Retrieval With Transformers Antoine Miech, Jean-Baptiste Alayrac, Ivan Laptev, Josef Sivic, Andrew Zisserman
7043 Open-Book Video Captioning With Retrieve-Copy-Generate Network Ziqi Zhang, Zhongang Qi, Chunfeng Yuan, Ying Shan, Bing Li, Ying Deng, Weiming Hu
6641 Causal Attention for Vision-Language Tasks Xu Yang, Hanwang Zhang, Guojun Qi, Jianfei Cai
3112 Locate Then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation Ya Jing, Tao Kong, Wei Wang, Liang Wang, Lei Li, Tieniu Tan
3639 Pushing It Out of the Way: Interactive Visual Navigation Kuo-Hao Zeng, Luca Weihs, Ali Farhadi, Roozbeh Mottaghi
2065 SUTD-TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning Over Traffic Events Li Xu, He Huang, Jun Liu
11433 User-Guided Line Art Flat Filling With Split Filling Mechanism Lvmin Zhang, Chengze Li, Edgar Simo-Serra, Yi Ji, Tien-Tsin Wong, Chunping Liu
4041 CT-Net: Complementary Transfering Network for Garment Transfer With Arbitrary Geometric Changes Fan Yang, Guosheng Lin
4790 AdvSim: Generating Safety-Critical Scenarios for Self-Driving Vehicles Jingkang Wang, Ava Pun, James Tu, Sivabalan Manivasagam, Abbas Sadat, Sergio Casas, Mengye Ren, Raquel Urtasun
8342 AIFit: Automatic 3D Human-Interpretable Feedback Models for Fitness Training Mihai Fieraru, Mihai Zanfir, Silviu Cristian Pirlea, Vlad Olaru, Cristian Sminchisescu