Session Eleven

MAIN CONFERENCE

All papers will be presented in the same manner. Each paper will have a five minute pre-recorded video and a PDF of the poster. An asynchronous text chat will be available for each paper. Attendees can view the papers and videos on demand at any time. Authors will also have individual Q&A sessions at the posted times below.

 All posted times are EDT but the chart linked below has all time zones’ conversions. When the virtual site is up, you will be able to select which sessions you are interested in and it will populate your own schedule.

Presentation Schedule

  • All times are Eastern Daylight Time

Date: Thursday, June 24, 2021   22:00  – 24:30
Paper Session Eleven:

Paper ID Paper Title Authors
3090 POSEFusion: Pose-Guided Selective Fusion for Single-View Human Volumetric Capture Zhe Li, Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Yebin Liu
4439 FESTA: Flow Estimation via Spatial-Temporal Attention for Scene Point Clouds Haiyan Wang, Jiahao Pang, Muhammad A. Lodhi, Yingli Tian, Dong Tian
4757 Isometric Multi-Shape Matching Maolin Gao, Zorah Lähner, Johan Thunberg, Daniel Cremers, Florian Bernard
2475 PatchmatchNet: Learned Multi-View Patchmatch Stereo Fangjinhua Wang, Silvano Galliani, Christoph Vogel, Pablo Speciale, Marc Pollefeys
840 Point 4D Transformer Networks for Spatio-Temporal Modeling in Point Cloud Videos Hehe Fan, Yi Yang, Mohan Kankanhalli
4104 Learning To Aggregate and Personalize 3D Face From In-the-Wild Photo Collection Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang
250 MagFace: A Universal Representation for Face Recognition and Quality Assessment Qiang Meng, Shichao Zhao, Zhida Huang, Feng Zhou
5291 Event-Based Synthetic Aperture Imaging With a Hybrid Network Xiang Zhang, Wei Liao, Lei Yu, Wen Yang, Gui-Song Xia
300 GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy
10597 NPAS: A Compiler-Aware Framework of Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration Zhengang Li, Geng Yuan, Wei Niu, Pu Zhao, Yanyu Li, Yuxuan Cai, Xuan Shen, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Qing Jin, Zhiyu Chen, Sijia Liu, Kaiyuan Yang, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin
283 Privacy-Preserving Image Features via Adversarial Affine Subspace Embeddings Mihai Dusmanu, Johannes L. Schönberger, Sudipta N. Sinha, Marc Pollefeys
8523 Image Generators With Conditionally-Independent Pixel Synthesis Ivan Anokhin, Kirill Demochkin, Taras Khakhulin, Gleb Sterkin, Victor Lempitsky, Denis Korzhenkov
7086 CoMoGAN: Continuous Model-Guided Image-to-Image Translation Fabio Pizzati, Pietro Cerri, Raoul de Charette
3638 Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto
5052 Capsule Network Is Not More Robust Than Convolutional Network Jindong Gu, Volker Tresp, Han Hu
1228 Dual-Stream Multiple Instance Learning Network for Whole Slide Image Classification With Self-Supervised Contrastive Learning Bin Li, Yin Li, Kevin W. Eliceiri
919 Probabilistic Tracklet Scoring and Inpainting for Multiple Object Tracking Fatemeh Saleh, Sadegh Aliakbarian, Hamid Rezatofighi, Mathieu Salzmann, Stephen Gould
6367 Adaptive Methods for Real-World Domain Generalization Abhimanyu Dubey, Vignesh Ramanathan, Alex Pentland, Dhruv Mahajan
4382 Self-Supervised Geometric Perception Heng Yang, Wei Dong, Luca Carlone, Vladlen Koltun
1702 HITNet: Hierarchical Iterative Tile Refinement Network for Real-time Stereo Matching Vladimir Tankovich, Christian Häne, Yinda Zhang, Adarsh Kowdle, Sean Fanello, Sofien Bouaziz
1348 Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding Wenbo Hu, Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong
3364 A Fourier-Based Framework for Domain Generalization Qinwei Xu, Ruipeng Zhang, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Qi Tian
5421 Open-Vocabulary Object Detection Using Captions Alireza Zareian, Kevin Dela Rosa, Derek Hao Hu, Shih-Fu Chang
7124 MP3: A Unified Model To Map, Perceive, Predict and Plan Sergio Casas, Abbas Sadat, Raquel Urtasun
6158 Hierarchical Lovász Embeddings for Proposal-Free Panoptic Segmentation Tommi Kerola, Jie Li, Atsushi Kanehira, Yasunori Kudo, Alexis Vallet, Adrien Gaidon
10741 Accurate Few-Shot Object Detection With Support-Query Mutual Guidance and Hybrid Loss Lu Zhang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, Ji Zhang
7790 GLAVNet: Global-Local Audio-Visual Cues for Fine-Grained Material Recognition Fengmin Shi, Jie Guo, Haonan Zhang, Shan Yang, Xiying Wang, Yanwen Guo
4506 Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi Wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia
2829 Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection With Learnable Proposals Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo
5547 Learning View Selection for 3D Scenes Yifan Sun, Qixing Huang, Dun-Yu Hsiao, Li Guan, Gang Hua
3305 Multi-Person Implicit Reconstruction From a Single Image Armin Mustafa, Akin Caliskan, Lourdes Agapito, Adrian Hilton
8601 Neural Descent for Visual 3D Human Pose and Shape Andrei Zanfir, Eduard Gabriel Bazavan, Mihai Zanfir, William T. Freeman, Rahul Sukthankar, Cristian Sminchisescu
801 SE-SSD: Self-Ensembling Single-Stage Object Detector From Point Cloud Wu Zheng, Weiliang Tang, Li Jiang, Chi-Wing Fu
3198 SCF-Net: Learning Spatial Contextual Features for Large-Scale Point Cloud Segmentation Siqi Fan, Qiulei Dong, Fenghua Zhu, Yisheng Lv, Peijun Ye, Fei-Yue Wang
6371 Equivariant Point Network for 3D Point Cloud Analysis Haiwei Chen, Shichen Liu, Weikai Chen, Hao Li, Randall Hill
4353 DeepSurfels: Learning Online Appearance Fusion Marko Mihajlovic, Silvan Weder, Marc Pollefeys, Martin R. Oswald
4550 Efficient Deformable Shape Correspondence via Multiscale Spectral Manifold Wavelets Preservation Ling Hu, Qinsong Li, Shengjun Liu, Xinru Liu
2531 Efficient Initial Pose-Graph Generation for Global SfM Daniel Barath, Dmytro Mishkin, Iván Eichhardt, Ilia Shipachev, Jiří Matas
10099 AutoInt: Automatic Integration for Fast Neural Volume Rendering David B. Lindell, Julien N. P. Martel, Gordon Wetzstein
1287 Extreme Rotation Estimation Using Dense Correlation Volumes Ruojin Cai, Bharath Hariharan, Noah Snavely, Hadar Averbuch-Elor
468 A Quasiconvex Formulation for Radial Cameras Carl Olsson, Viktor Larsson, Fredrik Kahl
10278 ReAgent: Point Cloud Registration Using Imitation and Reinforcement Learning Dominik Bauer, Timothy Patten, Markus Vincze
10091 Monocular Depth Estimation via Listwise Ranking Using the Plackett-Luce Model Julian Lienen, Eyke Hüllermeier, Ralph Ewerth, Nils Nommensen
7531 HVPR: Hybrid Voxel-Point Representation for Single-Stage 3D Object Detection Jongyoun Noh, Sanghoon Lee, Bumsub Ham
2503 3DIoUMatch: Leveraging IoU Prediction for Semi-Supervised 3D Object Detection He Wang, Yezhen Cong, Or Litany, Yue Gao, Leonidas J. Guibas
5573 Multi-Label Activity Recognition Using Activity-Specific Features and Activity Correlations Yanyi Zhang, Xinyu Li, Ivan Marsic
8473 LaPred: Lane-Aware Prediction of Multi-Modal Future Trajectories of Dynamic Agents ByeoungDo Kim, Seong Hyeon Park, Seokhwan Lee, Elbek Khoshimjonov, Dongsuk Kum, Junsoo Kim, Jeong Soo Kim, Jun Won Choi
6457 Detecting Human-Object Interaction via Fabricated Compositional Learning Zhi Hou, Baosheng Yu, Yu Qiao, Xiaojiang Peng, Dacheng Tao
6161 Understanding the Robustness of Skeleton-Based Action Recognition Under Adversarial Attack He Wang, Feixiang He, Zhexi Peng, Tianjia Shao, Yong-Liang Yang, Kun Zhou, David Hogg
6375 Invisible Perturbations: Physical Adversarial Examples Exploiting the Rolling Shutter Effect Athena Sayles, Ashish Hooda, Mohit Gupta, Rahul Chatterjee, Earlence Fernandes
5160 Bottom-Up Human Pose Estimation via Disentangled Keypoint Regression Zigang Geng, Ke Sun, Bin Xiao, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang
6336 Semi-Supervised 3D Hand-Object Poses Estimation With Interactions in Time Shaowei Liu, Hanwen Jiang, Jiarui Xu, Sifei Liu, Xiaolong Wang
5809 Inverse Simulation: Reconstructing Dynamic Geometry of Clothed Humans via Optimal Control Jingfan Guo, Jie Li, Rahul Narain, Hyun Soo Park
5950 Populating 3D Scenes by Learning Human-Scene Interaction Mohamed Hassan, Partha Ghosh, Joachim Tesch, Dimitrios Tzionas, Michael J. Black
6522 Towards High Fidelity Face Relighting With Realistic Shadows Andrew Hou, Ze Zhang, Michel Sarkis, Ning Bi, Yiying Tong, Xiaoming Liu
2484 VirFace: Enhancing Face Recognition via Unlabeled Shallow Data Wenyu Li, Tianchu Guo, Pengyu Li, Binghui Chen, Biao Wang, Wangmeng Zuo, Lei Zhang
4317 Birds of a Feather: Capturing Avian Shape Models From Images Yufu Wang, Nikos Kolotouros, Kostas Daniilidis, Marc Badger
5010 Unsupervised Pre-Training for Person Re-Identification Dengpan Fu, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Hao Yang, Lu Yuan, Lei Zhang, Houqiang Li, Dong Chen
2450 Indoor Lighting Estimation Using an Event Camera Zehao Chen, Qian Zheng, Peisong Niu, Huajin Tang, Gang Pan
6538 Checkerboard Context Model for Efficient Learned Image Compression Dailan He, Yaoyan Zheng, Baocheng Sun, Yan Wang, Hongwei Qin
2144 Neighbor2Neighbor: Self-Supervised Denoising From Single Noisy Images Tao Huang, Songjiang Li, Xu Jia, Huchuan Lu, Jianzhuang Liu
1798 From Rain Generation to Rain Removal Hong Wang, Zongsheng Yue, Qi Xie, Qian Zhao, Yefeng Zheng, Deyu Meng
4459 Rank-One Prior: Toward Real-Time Scene Recovery Jun Liu, Wen Liu, Jianing Sun, Tieyong Zeng
2469 Robust Reflection Removal With Reflection-Free Flash-Only Cues Chenyang Lei, Qifeng Chen
6551 Multi-Stage Progressive Image Restoration Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao
6186 Shape From Sky: Polarimetric Normal Recovery Under the Sky Tomoki Ichikawa, Matthew Purri, Ryo Kawahara, Shohei Nobuhara, Kristin Dana, Ko Nishino
2168 Cross-MPI: Cross-Scale Stereo for Image Super-Resolution Using Multiplane Images Yuemei Zhou, Gaochang Wu, Ying Fu, Kun Li, Yebin Liu
8247 Deep Perceptual Preprocessing for Video Coding Aaron Chadha, Yiannis Andreopoulos
10973 StyleMix: Separating Content and Style for Enhanced Data Augmentation Minui Hong, Jinwoo Choi, Gunhee Kim
5521 Spoken Moments: Learning Joint Audio-Visual Representations From Video Descriptions Mathew Monfort, SouYoung Jin, Alexander Liu, David Harwath, Rogerio Feris, James Glass, Aude Oliva
1509 Spatially-Adaptive Pixelwise Networks for Fast Image Translation Tamar Rott Shaham, Michaël Gharbi, Richard Zhang, Eli Shechtman, Tomer Michaeli
10136 No Frame Left Behind: Full Video Action Recognition Xin Liu, Silvia L. Pintea, Fatemeh Karimi Nejadasl, Olaf Booij, Jan C. van Gemert
10109 Multiresolution Knowledge Distillation for Anomaly Detection Mohammadreza Salehi, Niousha Sadjadi, Soroosh Baselizadeh, Mohammad H. Rohban, Hamid R. Rabiee
4970 Convolutional Neural Network Pruning With Structural Redundancy Reduction Zi Wang, Chengcheng Li, Xiangyang Wang
409 Representative Forgery Mining for Fake Face Detection Chengrui Wang, Weihong Deng
5419 Neural Prototype Trees for Interpretable Fine-Grained Image Recognition Meike Nauta, Ron van Bree, Christin Seifert
7931 Relevance-CAM: Your Model Already Knows Where To Look Jeong Ryong Lee, Sewon Kim, Inyong Park, Taejoon Eo, Dosik Hwang
329 Adaptive Cross-Modal Prototypes for Cross-Domain Visual-Language Retrieval Yang Liu, Qingchao Chen, Samuel Albanie
4936 Efficient Object Embedding for Spliced Image Retrieval Bor-Chun Chen, Zuxuan Wu, Larry S. Davis, Ser-Nam Lim
10581 Generative PointNet: Deep Energy-Based Learning on Unordered Point Sets for 3D Generation, Reconstruction and Classification Jianwen Xie, Yifei Xu, Zilong Zheng, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu
2535 Anycost GANs for Interactive Image Synthesis and Editing Ji Lin, Richard Zhang, Frieder Ganz, Song Han, Jun-Yan Zhu
10382 Ensembling With Deep Generative Views Lucy Chai, Jun-Yan Zhu, Eli Shechtman, Phillip Isola, Richard Zhang
5457 Continuous Face Aging via Self-Estimated Residual Age Embedding Zeqi Li, Ruowei Jiang, Parham Aarabi
633 ReMix: Towards Image-to-Image Translation With Limited Data Jie Cao, Luanxuan Hou, Ming-Hsuan Yang, Ran He, Zhenan Sun
5888 Unbalanced Feature Transport for Exemplar-Based Image Translation Fangneng Zhan, Yingchen Yu, Kaiwen Cui, Gongjie Zhang, Shijian Lu, Jianxiong Pan, Changgong Zhang, Feiying Ma, Xuansong Xie, Chunyan Miao
2759 Pose-Guided Human Animation From a Single Image in the Wild Jae Shin Yoon, Lingjie Liu, Vladislav Golyanik, Kripasindhu Sarkar, Hyun Soo Park, Christian Theobalt
2063 Context-Aware Layout to Image Generation With Enhanced Object Appearance Sen He, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang
3670 SetVAE: Learning Hierarchical Composition for Generative Modeling of Set-Structured Data Jinwoo Kim, Jaehoon Yoo, Juho Lee, Seunghoon Hong
5460 Are Labels Always Necessary for Classifier Accuracy Evaluation? Weijian Deng, Liang Zheng
2103 Graph-Based High-Order Relation Discovery for Fine-Grained Recognition Yifan Zhao, Ke Yan, Feiyue Huang, Jia Li
384 Long-Tailed Multi-Label Visual Recognition by Collaborative Training on Uniform and Re-Balanced Samplings Hao Guo, Song Wang
10610 SimPLE: Similar Pseudo Label Exploitation for Semi-Supervised Classification Zijian Hu, Zhengyu Yang, Xuefeng Hu, Ram Nevatia
6149 Cluster-Wise Hierarchical Generative Model for Deep Amortized Clustering Huafeng Liu, Jiaqi Wang, Liping Jing
2852 From Semantic Categories to Fixations: A Novel Weakly-Supervised Visual-Auditory Saliency Detection Approach Guotao Wang, Chenglizhao Chen, Deng-Ping Fan, Aimin Hao, Hong Qin
7968 Gaussian Context Transformer Dongsheng Ruan, Daiyin Wang, Yuan Zheng, Nenggan Zheng, Min Zheng
2777 FP-NAS: Fast Probabilistic Neural Architecture Search Zhicheng Yan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yuandong Tian, Bichen Wu, Matt Feiszli
7620 Time Adaptive Recurrent Neural Network Anil Kag, Venkatesh Saligrama
3925 Deep Lesion Tracker: Monitoring Lesions in 4D Longitudinal Imaging Studies Jinzheng Cai, Youbao Tang, Ke Yan, Adam P. Harrison, Jing Xiao, Gigin Lin, Le Lu
1251 Reciprocal Landmark Detection and Tracking With Extremely Few Annotations Jianzhe Lin, Ghazal Sahebzamani, Christina Luong, Fatemeh Taheri Dezaki, Mohammad Jafari, Purang Abolmaesumi, Teresa Tsang
1629 LightTrack: Finding Lightweight Neural Networks for Object Tracking via One-Shot Architecture Search Bin Yan, Houwen Peng, Kan Wu, Dong Wang, Jianlong Fu, Huchuan Lu
922 TesseTrack: End-to-End Learnable Multi-Person Articulated 3D Pose Tracking N Dinesh Reddy, Laurent Guigues, Leonid Pishchulin, Jayan Eledath, Srinivasa G. Narasimhan
980 Learning Optical Flow From Still Images Filippo Aleotti, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia
3576 Towards Robust Classification Model by Counterfactual and Invariant Data Generation Chun-Hao Chang, George Alexandru Adam, Anna Goldenberg
1205 StablePose: Learning 6D Object Poses From Geometrically Stable Patches Yifei Shi, Junwen Huang, Xin Xu, Yifan Zhang, Kai Xu
6959 The Translucent Patch: A Physical and Universal Attack on Object Detectors Alon Zolfi, Moshe Kravchik, Yuval Elovici, Asaf Shabtai
1908 Dynamic Weighted Learning for Unsupervised Domain Adaptation Ni Xiao, Lei Zhang
3461 DRANet: Disentangling Representation and Adaptation Networks for Unsupervised Cross-Domain Adaptation Seunghun Lee, Sunghyun Cho, Sunghoon Im
10659 Natural Adversarial Examples Dan Hendrycks, Kevin Zhao, Steven Basart, Jacob Steinhardt, Dawn Song
10237 Fast End-to-End Learning on Protein Surfaces Freyr Sverrisson, Jean Feydy, Bruno E. Correia, Michael M. Bronstein
7358 Rectification-Based Knowledge Retention for Continual Learning Pravendra Singh, Pratik Mazumder, Piyush Rai, Vinay P. Namboodiri
10227 Cross-Domain Similarity Learning for Face Recognition in Unseen Domains Masoud Faraki, Xiang Yu, Yi-Hsuan Tsai, Yumin Suh, Manmohan Chandraker
2866 Sequence-to-Sequence Contrastive Learning for Text Recognition Aviad Aberdam, Ron Litman, Shahar Tsiper, Oron Anschel, Ron Slossberg, Shai Mazor, R. Manmatha, Pietro Perona
6254 MOOD: Multi-Level Out-of-Distribution Detection Ziqian Lin, Sreya Dutta Roy, Yixuan Li
4245 DeepVideoMVS: Multi-View Stereo on Video With Recurrent Spatio-Temporal Fusion Arda Düzçeker, Silvano Galliani, Christoph Vogel, Pablo Speciale, Mihai Dusmanu, Marc Pollefeys
607 Boundary IoU: Improving Object-Centric Image Segmentation Evaluation Bowen Cheng, Ross Girshick, Piotr Dollár, Alexander C. Berg, Alexander Kirillov
6876 A2-FPN: Attention Aggregation Based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation Miao Hu, Yali Li, Lu Fang, Shengjin Wang
769 SSLayout360: Semi-Supervised Indoor Layout Estimation From 360° Panorama Phi Vu Tran
2326 Complete & Label: A Domain Adaptation Approach to Semantic Segmentation of LiDAR Point Clouds Li Yi, Boqing Gong, Thomas Funkhouser
4564 Improved Image Matting via Real-Time User Clicks and Uncertainty Estimation Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Hanqing Zhao, Weiming Zhang, Nenghai Yu
2894 Self-Supervised Augmentation Consistency for Adapting Semantic Segmentation Nikita Araslanov, Stefan Roth
11486 Few-Shot Object Detection via Classification Refinement and Distractor Retreatment Yiting Li, Haiyue Zhu, Yu Cheng, Wenxin Wang, Chek Sing Teo, Cheng Xiang, Prahlad Vadakkepat, Tong Heng Lee
4951 Counterfactual Zero-Shot and Open-Set Visual Recognition Zhongqi Yue, Tan Wang, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua, Hanwang Zhang
7328 Learning Deep Latent Variable Models by Short-Run MCMC Inference With Optimal Transport Correction Dongsheng An, Jianwen Xie, Ping Li
5886 Learning Normal Dynamics in Videos With Meta Prototype Network Hui Lv, Chen Chen, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yong Li, Jian Yang
5092 MotionRNN: A Flexible Model for Video Prediction With Spacetime-Varying Motions Haixu Wu, Zhiyu Yao, Jianmin Wang, Mingsheng Long
364 Learning To Recommend Frame for Interactive Video Object Segmentation in the Wild Zhaoyuan Yin, Jia Zheng, Weixin Luo, Shenhan Qian, Hanling Zhang, Shenghua Gao
3672 Reciprocal Transformations for Unsupervised Video Object Segmentation Sucheng Ren, Wenxi Liu, Yongtuo Liu, Haoxin Chen, Guoqiang Han, Shengfeng He
4241 RSTNet: Captioning With Adaptive Attention on Visual and Non-Visual Words Xuying Zhang, Xiaoshuai Sun, Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Yiyi Zhou, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji
9903 Revamping Cross-Modal Recipe Retrieval With Hierarchical Transformers and Self-Supervised Learning Amaia Salvador, Erhan Gundogdu, Loris Bazzani, Michael Donoser
845 Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios Xudong Xu, Hang Zhou, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin
1298 VisualVoice: Audio-Visual Speech Separation With Cross-Modal Consistency Ruohan Gao, Kristen Grauman
5128 Encoder Fusion Network With Co-Attention Embedding for Referring Image Segmentation Guang Feng, Zhiwei Hu, Lihe Zhang, Huchuan Lu
9940 Semantic Audio-Visual Navigation Changan Chen, Ziad Al-Halah, Kristen Grauman
8058 Bridge To Answer: Structure-Aware Graph Interaction Network for Video Question Answering Jungin Park, Jiyoung Lee, Kwanghoon Sohn
4588 Projecting Your View Attentively: Monocular Road Scene Layout Estimation via Cross-View Transformation Weixiang Yang, Qi Li, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, Yuexin Ma, Shengfeng He, Jia Pan
6278 Toward Accurate and Realistic Outfits Visualization With Attention to Details Kedan Li, Min Jin Chong, Jeffrey Zhang, Jingen Liu
7055 Interpretable Social Anchors for Human Trajectory Forecasting in Crowds Parth Kothari, Brian Sifringer, Alexandre Alahi