Session One

MAIN CONFERENCE

All papers will be presented in the same manner. Each paper will have a five minute pre-recorded video and a PDF of the poster. An asynchronous text chat will be available for each paper. Attendees can view the papers and videos on demand at any time. Authors will also have individual Q&A sessions at the posted times below.

 All posted times are EDT but the chart linked below has all time zones’ conversions. When the virtual site is up, you will be able to select which sessions you are interested in and it will populate your own schedule.

Presentation Schedule

  • All times are Eastern Daylight Time

Date: Monday, June 21, 2021   11:00 – 13:30 
Paper Session One:

Paper ID Paper Title Authors
2364 Single-Stage Instance Shadow Detection With Bidirectional Relation Learning Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
5745 DeepMetaHandles: Learning Deformation Meta-Handles of 3D Meshes With Biharmonic Coordinates Minghua Liu, Minhyuk Sung, Radomir Mech, Hao Su
9986 Learning Delaunay Surface Elements for Mesh Reconstruction Marie-Julie Rakotosaona, Paul Guerrero, Noam Aigerman, Niloy J. Mitra, Maks Ovsjanikov
1678 Fusing the Old with the New: Learning Relative Camera Pose with Geometry-Guided Uncertainty Bingbing Zhuang, Manmohan Chandraker
3609 Skeleton Merger: An Unsupervised Aligned Keypoint Detector Ruoxi Shi, Zhengrong Xue, Yang You, Cewu Lu
711 Uncertainty Guided Collaborative Training for Weakly Supervised Temporal Action Detection Wenfei Yang, Tianzhu Zhang, Xiaoyuan Yu, Tian Qi, Yongdong Zhang, Feng Wu
7701 Pixel Codec Avatars Shugao Ma, Tomas Simon, Jason Saragih, Dawei Wang, Yuecheng Li, Fernando De la Torre, Yaser Sheikh
8522 HOTR: End-to-End Human-Object Interaction Detection With Transformers Bumsoo Kim, Junhyun Lee, Jaewoo Kang, Eun-Sol Kim, Hyunwoo J. Kim
8686 Tuning IR-Cut Filter for Illumination-Aware Spectral Reconstruction From RGB Bo Sun, Junchi Yan, Xiao Zhou, Yinqiang Zheng
7447 DeFlow: Learning Complex Image Degradations From Unpaired Data With Conditional Flows Valentin Wolf, Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte
2372 AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection Peng Chen, Jing Liu, Bohan Zhuang, Mingkui Tan, Chunhua Shen
3665 Privacy-Preserving Collaborative Learning With Automatic Transformation Search Wei Gao, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Han Qiu, Yonggang Wen, Yang Liu
1300 Rethinking and Improving the Robustness of Image Style Transfer Pei Wang, Yijun Li, Nuno Vasconcelos
11563 Style-Aware Normalized Loss for Improving Arbitrary Style Transfer Jiaxin Cheng, Ayush Jaiswal, Yue Wu, Pradeep Natarajan, Prem Natarajan
2453 Faster Meta Update Strategy for Noise-Robust Deep Learning Youjiang Xu, Linchao Zhu, Lu Jiang, Yi Yang
3302 A Hyperbolic-to-Hyperbolic Graph Convolutional Network Jindou Dai, Yuwei Wu, Zhi Gao, Yunde Jia
1542 Quasi-Dense Similarity Learning for Multiple Object Tracking Jiangmiao Pang, Linlu Qiu, Xia Li, Haofeng Chen, Qi Li, Trevor Darrell, Fisher Yu
7579 MetricOpt: Learning To Optimize Black-Box Evaluation Metrics Chen Huang, Shuangfei Zhai, Pengsheng Guo, Josh Susskind
656 Training Networks in Null Space of Feature Covariance for Continual Learning Shipeng Wang, Xiaorong Li, Jian Sun, Zongben Xu
5080 Exponential Moving Average Normalization for Self-Supervised and Semi-Supervised Learning Zhaowei Cai, Avinash Ravichandran, Subhransu Maji, Charless Fowlkes, Zhuowen Tu, Stefano Soatto
3235 Learning To Recover 3D Scene Shape From a Single Image Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Long Mai, Simon Chen, Chunhua Shen
3790 Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia
8040 Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization Lei Li, Ke Gao, Juan Cao, Ziyao Huang, Yepeng Weng, Xiaoyue Mi, Zhengze Yu, Xiaoya Li, Boyang Xia
3550 Sketch, Ground, and Refine: Top-Down Dense Video Captioning Chaorui Deng, Shizhe Chen, Da Chen, Yuan He, Qi Wu
4325 Shared Cross-Modal Trajectory Prediction for Autonomous Driving Chiho Choi, Joon Hee Choi, Jiachen Li, Srikanth Malla
2180 Glancing at the Patch: Anomaly Localization With Global and Local Feature Comparison Shenzhi Wang, Liwei Wu, Lei Cui, Yujun Shen
6945 RankDetNet: Delving Into Ranking Constraints for Object Detection Ji Liu, Dong Li, Rongzhang Zheng, Lu Tian, Yi Shan
2208 GAIA: A Transfer Learning System of Object Detection That Fits Your Needs Xingyuan Bu, Junran Peng, Junjie Yan, Tieniu Tan, Zhaoxiang Zhang
1958 Primitive Representation Learning for Scene Text Recognition Ruijie Yan, Liangrui Peng, Shanyu Xiao, Gang Yao
7161 Keep Your Eyes on the Lane: Real-Time Attention-Guided Lane Detection Lucas Tabelini, Rodrigo Berriel, Thiago M. Paixão, Claudine Badue, Alberto F. De Souza, Thiago Oliveira-Santos
5021 OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection Zheng Ge, Songtao Liu, Zeming Li, Osamu Yoshie, Jian Sun
5926 StickyPillars: Robust and Efficient Feature Matching on Point Clouds Using Graph Neural Networks Kai Fischer, Martin Simon, Florian Ölsner, Stefan Milz, Horst-Michael Groß, Patrick Mäder
4293 Semantic Scene Completion via Integrating Instances and Scene In-the-Loop Yingjie Cai, Xuesong Chen, Chao Zhang, Kwan-Yee Lin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li
10588 Holistic 3D Human and Scene Mesh Estimation From Single View Images Zhenzhen Weng, Serena Yeung
1120 Point Cloud Upsampling via Disentangled Refinement Ruihui Li, Xianzhi Li, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu
3453 DyCo3D: Robust Instance Segmentation of 3D Point Clouds Through Dynamic Convolution Tong He, Chunhua Shen, Anton van den Hengel
6746 HCRF-Flow: Scene Flow From Point Clouds With Continuous High-Order CRFs and Position-Aware Flow Embedding Ruibo Li, Guosheng Lin, Tong He, Fayao Liu, Chunhua Shen
5444 Iso-Points: Optimizing Neural Implicit Surfaces With Hybrid Representations Wang Yifan, Shihao Wu, Cengiz Öztireli, Olga Sorkine-Hornung
10374 Fast Sinkhorn Filters: Using Matrix Scaling for Non-Rigid Shape Correspondence With Functional Maps Gautam Pai, Jing Ren, Simone Melzi, Peter Wonka, Maks Ovsjanikov
5280 Globally Optimal Relative Pose Estimation With Gravity Prior Yaqing Ding, Daniel Barath, Jian Yang, Hui Kong, Zuzana Kukelova
555 Discovering Relationships Between Object Categories via Universal Canonical Maps Natalia Neverova, Artsiom Sanakoyeu, Patrick Labatut, David Novotny, Andrea Vedaldi
2202 Neural Reprojection Error: Merging Feature Learning and Camera Pose Estimation Hugo Germain, Vincent Lepetit, Guillaume Bourmaud
2029 Rotation-Only Bundle Adjustment Seong Hun Lee, Javier Civera
10524 PAUL: Procrustean Autoencoder for Unsupervised Lifting Chaoyang Wang, Simon Lucey
2179 Robust Multimodal Vehicle Detection in Foggy Weather Using Complementary Lidar and Radar Signals Kun Qian, Shilin Zhu, Xinyu Zhang, Li Erran Li
943 Depth-Conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang
1583 Actor-Context-Actor Relation Network for Spatio-Temporal Action Localization Junting Pan, Siyu Chen, Mike Zheng Shou, Yu Liu, Jing Shao, Hongsheng Li
6171 Temporal-Relational CrossTransformers for Few-Shot Action Recognition Toby Perrett, Alessandro Masullo, Tilo Burghardt, Majid Mirmehdi, Dima Damen
708 Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement Zhiwu Qing, Haisheng Su, Weihao Gan, Dongliang Wang, Wei Wu, Xiang Wang, Yu Qiao, Junjie Yan, Changxin Gao, Nong Sang
8560 Affordance Transfer Learning for Human-Object Interaction Detection Zhi Hou, Baosheng Yu, Yu Qiao, Xiaojiang Peng, Dacheng Tao
6792 Achieving Robustness in Classification Using Optimal Transport With Hinge Regularization Mathieu Serrurier, Franck Mamalet, Alberto González-Sanz, Thibaut Boissin, Jean-Michel Loubes, Eustasio del Barrio
7308 Over-the-Air Adversarial Flickering Attacks Against Video Recognition Networks Roi Pony, Itay Naeh, Shie Mannor
6101 Deep Dual Consecutive Network for Human Pose Estimation Zhenguang Liu, Haoming Chen, Runyang Feng, Shuang Wu, Shouling Ji, Bailin Yang, Xun Wang
707 StereoPIFu: Depth Aware Clothed Human Digitization via Stereo Vision Yang Hong, Juyong Zhang, Boyi Jiang, Yudong Guo, Ligang Liu, Hujun Bao
901 Body Meshes as Points Jianfeng Zhang, Dongdong Yu, Jun Hao Liew, Xuecheng Nie, Jiashi Feng
350 Cross-View Cross-Scene Multi-View Crowd Counting Qi Zhang, Wei Lin, Antoni B. Chan
7372 GANmut: Learning Interpretable Conditional Space for Gamut of Emotions Stefano d'Apolito, Danda Pani Paudel, Zhiwu Huang, Andrés Romero, Luc Van Gool
5287 Consistent Instance False Positive Improves Fairness in Face Recognition Xingkun Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yong Li, Zhen Cui
233 Neural Feature Search for RGB-Infrared Person Re-Identification Yehansen Chen, Lin Wan, Zhihang Li, Qianyan Jing, Zongyuan Sun
5953 Coarse-To-Fine Person Re-Identification With Auxiliary-Domain Classification and Second-Order Information Bottleneck Anguo Zhang, Yueming Gao, Yuzhen Niu, Wenxi Liu, Yongcheng Zhou
3757 EvDistill: Asynchronous Events To End-Task Learning via Bidirectional Reconstruction-Guided Cross-Modal Knowledge Distillation Lin Wang, Yujeong Chae, Sung-Hoon Yoon, Tae-Kyun Kim, Kuk-Jin Yoon
7525 iVPF: Numerical Invertible Volume Preserving Flow for Efficient Lossless Compression Shifeng Zhang, Chen Zhang, Ning Kang, Zhenguo Li
3703 Deep Convolutional Dictionary Learning for Image Denoising Hongyi Zheng, Hongwei Yong, Lei Zhang
2429 Semi-Supervised Video Deraining With Dynamical Rain Generator Zongsheng Yue, Jianwen Xie, Qian Zhao, Deyu Meng
5340 PPR10K: A Large-Scale Portrait Photo Retouching Dataset With Human-Region Mask and Group-Level Consistency Jie Liang, Hui Zeng, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Lei Zhang
3719 Removing Diffraction Image Artifacts in Under-Display Camera via Dynamic Skip Connection Network Ruicheng Feng, Chongyi Li, Huaijin Chen, Shuai Li, Chen Change Loy, Jinwei Gu
6983 GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lei Zhang
7591 Polarimetric Normal Stereo Yoshiki Fukao, Ryo Kawahara, Shohei Nobuhara, Ko Nishino
2384 Practical Single-Image Super-Resolution Using Look-Up Table Younghyun Jo, Seon Joo Kim
10569 Deep Learning in Latent Space for Video Prediction and Compression Bowen Liu, Yu Chen, Shiyu Liu, Hun-Seok Kim
11775 Debiased Subjective Assessment of Real-World Image Enhancement Peibei Cao, Zhangyang Wang, Kede Ma
6843 BABEL: Bodies, Action and Behavior With English Labels Abhinanda R. Punnakkal, Arjun Chandrasekaran, Nikos Athanasiou, Alejandra Quirós-Ramírez, Michael J. Black
5043 Rethinking Channel Dimensions for Efficient Model Design Dongyoon Han, Sangdoo Yun, Byeongho Heo, YoungJoon Yoo
11193 Automated Log-Scale Quantization for Low-Cost Deep Neural Networks Sangyun Oh, Hyeonuk Sim, Sugil Lee, Jongeun Lee
11437 ProSelfLC: Progressive Self Label Correction for Training Robust Deep Neural Networks Xinshao Wang, Yang Hua, Elyor Kodirov, David A. Clifton, Neil M. Robertson
10479 The Lottery Ticket Hypothesis for Object Recognition Sharath Girish, Shishira R Maiya, Kamal Gupta, Hao Chen, Larry S. Davis, Abhinav Shrivastava
3707 Spatial-Phase Shallow Learning: Rethinking Face Forgery Detection in Frequency Domain Honggu Liu, Xiaodan Li, Wenbo Zhou, Yuefeng Chen, Yuan He, Hui Xue, Weiming Zhang, Nenghai Yu
6064 Transformer Interpretability Beyond Attention Visualization Hila Chefer, Shir Gur, Lior Wolf
2988 Mixed-Privacy Forgetting in Deep Networks Aditya Golatkar, Alessandro Achille, Avinash Ravichandran, Marzia Polito, Stefano Soatto
2635 CoSMo: Content-Style Modulation for Image Retrieval With Text Feedback Seungmin Lee, Dongwan Kim, Bohyung Han
7836 Discrimination-Aware Mechanism for Fine-Grained Representation Learning Furong Xu, Meng Wang, Wei Zhang, Yuan Cheng, Wei Chu
6303 Dual Contradistinctive Generative Autoencoder Gaurav Parmar, Dacheng Li, Kwonjoon Lee, Zhuowen Tu
4981 Cross-Modal Contrastive Learning for Text-to-Image Generation Han Zhang, Jing Yu Koh, Jason Baldridge, Honglak Lee, Yinfei Yang
644 Bridging the Visual Gap: Wide-Range Image Blending Chia-Ni Lu, Ya-Chu Chang, Wei-Chen Chiu
11462 Exploiting Spatial Dimensions of Latent in GAN for Real-Time Image Editing Hyunsu Kim, Yunjey Choi, Junho Kim, Sungjoo Yoo, Youngjung Uh
1398 ArtFlow: Unbiased Image Style Transfer via Reversible Neural Flows Jie An, Siyu Huang, Yibing Song, Dejing Dou, Wei Liu, Jiebo Luo
6872 DualAST: Dual Style-Learning Networks for Artistic Style Transfer Haibo Chen, Lei Zhao, Zhizhong Wang, Huiming Zhang, Zhiwen Zuo, Ailin Li, Wei Xing, Dongming Lu
2885 Single-Shot Freestyle Dance Reenactment Oran Gafni, Oron Ashual, Lior Wolf
5794 SceneGen: Learning To Generate Realistic Traffic Scenes Shuhan Tan, Kelvin Wong, Shenlong Wang, Sivabalan Manivasagam, Mengye Ren, Raquel Urtasun
2642 Learning Semantic-Aware Dynamics for Video Prediction Xinzhu Bei, Yanchao Yang, Stefano Soatto
2367 Reinforced Attention for Few-Shot Learning and Beyond Jie Hong, Pengfei Fang, Weihao Li, Tong Zhang, Christian Simon, Mehrtash Harandi, Lars Petersson
5620 Fast and Accurate Model Scaling Piotr Dollár, Mannat Singh, Ross Girshick
10021 Multi-Label Learning From Single Positive Labels Elijah Cole, Oisin Mac Aodha, Titouan Lorieul, Pietro Perona, Dan Morris, Nebojsa Jojic
1950 Contrastive Learning Based Hybrid Networks for Long-Tailed Image Classification Peng Wang, Kai Han, Xiu-Shen Wei, Lei Zhang, Lei Wang
1098 Learning Graph Embeddings for Compositional Zero-Shot Learning Muhammad Ferjad Naeem, Yongqin Xian, Federico Tombari, Zeynep Akata
4080 Multispectral Photometric Stereo for Spatially-Varying Spectral Reflectances: A Well Posed Problem? Heng Guo, Fumio Okura, Boxin Shi, Takuya Funatomi, Yasuhiro Mukaigawa, Yasuyuki Matsushita
6708 LiBRe: A Practical Bayesian Approach to Adversarial Detection Zhijie Deng, Xiao Yang, Shizhen Xu, Hang Su, Jun Zhu
3487 Searching by Generating: Flexible and Efficient One-Shot NAS With Architecture Generator Sian-Yao Huang, Wei-Ta Chu
11676 Densely Connected Multi-Dilated Convolutional Networks for Dense Prediction Tasks Naoya Takahashi, Yuki Mitsufuji
5808 DARCNN: Domain Adaptive Region-Based Convolutional Neural Network for Unsupervised Instance Segmentation in Biomedical Images Joy Hsu, Wah Chiu, Serena Yeung
2534 FedDG: Federated Domain Generalization on Medical Image Segmentation via Episodic Learning in Continuous Frequency Space Quande Liu, Cheng Chen, Jing Qin, Qi Dou, Pheng-Ann Heng
2349 Distractor-Aware Fast Tracking via Dynamic Convolutions and MOT Philosophy Zikai Zhang, Bineng Zhong, Shengping Zhang, Zhenjun Tang, Xin Liu, Zhaoxiang Zhang
5053 Mining Better Samples for Contrastive Learning of Temporal Correspondence Sangryul Jeon, Dongbo Min, Seungryong Kim, Kwanghoon Sohn
4405 UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning Kunming Luo, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Haoqiang Fan, Jue Wang, Jian Sun
7376 KeepAugment: A Simple Information-Preserving Data Augmentation Approach Chengyue Gong, Dilin Wang, Meng Li, Vikas Chandra, Qiang Liu
6966 Keypoint-Graph-Driven Learning Framework for Object Pose Estimation Shaobo Zhang, Wanqing Zhao, Ziyu Guan, Xianlin Peng, Jinye Peng
2536 AdCo: Adversarial Contrast for Efficient Learning of Unsupervised Representations From Self-Trained Negative Adversaries Qianjiang Hu, Xiao Wang, Wei Hu, Guo-Jun Qi
2474 Generalized Domain Adaptation Yu Mitsuzumi, Go Irie, Daiki Ikami, Takashi Shibata
4071 FixBi: Bridging Domain Spaces for Unsupervised Domain Adaptation Jaemin Na, Heechul Jung, Hyung Jin Chang, Wonjun Hwang
11397 Learning Invariant Representations and Risks for Semi-Supervised Domain Adaptation Bo Li, Yezhen Wang, Shanghang Zhang, Dongsheng Li, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Han Zhao
1906 Continual Semantic Segmentation via Repulsion-Attraction of Sparse and Disentangled Latent Representations Umberto Michieli, Pietro Zanuttigh
10436 Incremental Learning via Rate Reduction Ziyang Wu, Christina Baek, Chong You, Yi Ma
4186 Partially View-Aligned Representation Learning With Noise-Robust Contrastive Loss Mouxing Yang, Yunfan Li, Zhenyu Huang, Zitao Liu, Peng Hu, Xi Peng
5671 Spatially Consistent Representation Learning Byungseok Roh, Wuhyun Shin, Ildoo Kim, Sungwoong Kim
592 Mask Guided Matting via Progressive Refinement Network Qihang Yu, Jianming Zhang, He Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Ning Xu, Yutong Bai, Alan Yuille
4851 The Temporal Opportunist: Self-Supervised Multi-Frame Monocular Depth Jamie Watson, Oisin Mac Aodha, Victor Prisacariu, Gabriel Brostow, Michael Firman
1361 Exemplar-Based Open-Set Panoptic Segmentation Network Jaedong Hwang, Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Bohyung Han
10320 Incremental Few-Shot Instance Segmentation Dan Andrei Ganea, Bas Boom, Ronald Poppe
398 DoDNet: Learning To Segment Multi-Organ and Tumors From Multiple Partially Labeled Datasets Jianpeng Zhang, Yutong Xie, Yong Xia, Chunhua Shen
2529 Semi-Supervised Semantic Segmentation With Directional Context-Aware Consistency Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia
5229 Source-Free Domain Adaptation for Semantic Segmentation Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang
4002 Learning the Superpixel in a Non-Iterative and Lifelong Manner Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu
2335 ATSO: Asynchronous Teacher-Student Optimization for Semi-Supervised Image Segmentation Xinyue Huo, Lingxi Xie, Jianzhong He, Zijie Yang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian
7507 Can We Characterize Tasks Without Labels or Features? Bram Wallace, Ziyang Wu, Bharath Hariharan
8301 Reconsidering Representation Alignment for Multi-View Clustering Daniel J. Trosten, Sigurd Løkse, Robert Jenssen, Michael Kampffmeyer
5491 Learning To Segment Rigid Motions From Two Frames Gengshan Yang, Deva Ramanan
692 Self-Supervised Motion Learning From Static Images Ziyuan Huang, Shiwei Zhang, Jianwen Jiang, Mingqian Tang, Rong Jin, Marcelo H. Ang
1558 Efficient Regional Memory Network for Video Object Segmentation Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Shengping Zhang, Wenxiu Sun
3953 SwiftNet: Real-Time Video Object Segmentation Haochen Wang, Xiaolong Jiang, Haibing Ren, Yao Hu, Song Bai
10268 Improving OCR-Based Image Captioning by Incorporating Geometrical Relationship Jing Wang, Jinhui Tang, Mingkun Yang, Xiang Bai, Jiebo Luo
1525 Improving Sign Language Translation With Monolingual Data by Sign Back-Translation Hao Zhou, Wengang Zhou, Weizhen Qi, Junfu Pu, Houqiang Li
1603 Exploring Heterogeneous Clues for Weakly-Supervised Audio-Visual Video Parsing Yu Wu, Yi Yang
8136 Looking Into Your Speech: Learning Cross-Modal Affinity for Audio-Visual Speech Separation Jiyoung Lee, Soo-Whan Chung, Sunok Kim, Hong-Goo Kang, Kwanghoon Sohn
6406 Co-Grounding Networks With Semantic Attention for Referring Expression Comprehension in Videos Sijie Song, Xudong Lin, Jiaying Liu, Zongming Guo, Shih-Fu Chang
683 Explicit Knowledge Incorporation for Visual Reasoning Yifeng Zhang, Ming Jiang, Qi Zhao
978 Deep Gradient Projection Networks for Pan-sharpening Shuang Xu, Jiangshe Zhang, Zixiang Zhao, Kai Sun, Junmin Liu, Chunxia Zhang
5425 Capturing Omni-Range Context for Omnidirectional Segmentation Kailun Yang, Jiaming Zhang, Simon Reiß, Xinxin Hu, Rainer Stiefelhagen
1302 Gradient-Based Algorithms for Machine Teaching Pei Wang, Kabir Nagrecha, Nuno Vasconcelos
1159 Depth From Camera Motion and Object Detection Brent A. Griffin, Jason J. Corso