Session Eight

MAIN CONFERENCE

All papers will be presented in the same manner. Each paper will have a five minute pre-recorded video and a PDF of the poster. An asynchronous text chat will be available for each paper. Attendees can view the papers and videos on demand at any time. Authors will also have individual Q&A sessions at the posted times below.

 All posted times are EDT but the chart linked below has all time zones’ conversions. When the virtual site is up, you will be able to select which sessions you are interested in and it will populate your own schedule.

Presentation Schedule

  • All times are Eastern Daylight Time

Date: Wednesday, June 23, 2021   22:00  – 24:30
Paper Session Eight:

Paper ID Paper Title Authors
1881 Informative and Consistent Correspondence Mining for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection Luwei Hou, Yu Zhang, Kui Fu, Jia Li
2936 Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin
8752 Neural Splines: Fitting 3D Surfaces With Infinitely-Wide Neural Networks Francis Williams, Matthew Trager, Joan Bruna, Denis Zorin
5721 Learning Neural Representation of Camera Pose with Matrix Representation of Pose Shift via View Synthesis Yaxuan Zhu, Ruiqi Gao, Siyuan Huang, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu
1797 Action Unit Memory Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization Wang Luo, Tianzhu Zhang, Wenfei Yang, Jingen Liu, Tao Mei, Feng Wu, Yongdong Zhang
1668 Weakly-Supervised Physically Unconstrained Gaze Estimation Rakshit Kothari, Shalini De Mello, Umar Iqbal, Wonmin Byeon, Seonwook Park, Jan Kautz
1078 On Self-Contact and Human Pose Lea Müller, Ahmed A. A. Osman, Siyu Tang, Chun-Hao P. Huang, Michael J. Black
6914 Seeing in Extra Darkness Using a Deep-Red Flash Jinhui Xiong, Jian Wang, Wolfgang Heidrich, Shree Nayar
1468 Light Field Super-Resolution With Zero-Shot Learning Zhen Cheng, Zhiwei Xiong, Chang Chen, Dong Liu, Zheng-Jun Zha
10249 Neural Cellular Automata Manifold Alejandro Hernandez, Armand Vilalta, Francesc Moreno-Noguer
9920 Convolutional Dynamic Alignment Networks for Interpretable Classifications Moritz Böhle, Mario Fritz, Bernt Schiele
517 One-Shot Free-View Neural Talking-Head Synthesis for Video Conferencing Ting-Chun Wang, Arun Mallya, Ming-Yu Liu
2069 Stay Positive: Non-Negative Image Synthesis for Augmented Reality Katie Luo, Guandao Yang, Wenqi Xian, Harald Haraldsson, Bharath Hariharan, Serge Belongie
8433 Playable Video Generation Willi Menapace, Stéphane Lathuilière, Sergey Tulyakov, Aliaksandr Siarohin, Elisa Ricci
771 Uncertainty-Aware Joint Salient Object and Camouflaged Object Detection Aixuan Li, Jing Zhang, Yunqiu Lv, Bowen Liu, Tong Zhang, Yuchao Dai
372 Discovering Hidden Physics Behind Transport Dynamics Peirong Liu, Lin Tian, Yubo Zhang, Stephen Aylward, Yueh Lee, Marc Niethammer
1698 AutoFlow: Learning a Better Training Set for Optical Flow Deqing Sun, Daniel Vlasic, Charles Herrmann, Varun Jampani, Michael Krainin, Huiwen Chang, Ramin Zabih, William T. Freeman, Ce Liu
11153 Unsupervised Multi-Source Domain Adaptation Without Access to Source Data Sk Miraj Ahmed, Dripta S. Raychaudhuri, Sujoy Paul, Samet Oymak, Amit K. Roy-Chowdhury
1407 A Second-Order Approach to Learning With Instance-Dependent Label Noise Zhaowei Zhu, Tongliang Liu, Yang Liu
10043 Post-Hoc Uncertainty Calibration for Domain Drift Scenarios Christian Tomani, Sebastian Gruber, Muhammed Ebrar Erdem, Daniel Cremers, Florian Buettner
3174 Cross-View Regularization for Domain Adaptive Panoptic Segmentation Jiaxing Huang, Dayan Guan, Aoran Xiao, Shijian Lu
6508 DatasetGAN: Efficient Labeled Data Factory With Minimal Human Effort Yuxuan Zhang, Huan Ling, Jun Gao, Kangxue Yin, Jean-Francois Lafleche, Adela Barriuso, Antonio Torralba, Sanja Fidler
6466 Learning To Segment Actions From Visual and Language Instructions via Differentiable Weak Sequence Alignment Yuhan Shen, Lu Wang, Ehsan Elhamifar
7518 SIPSA-Net: Shift-Invariant Pan Sharpening With Moving Object Alignment for Satellite Imagery Jaehyup Lee, Soomin Seo, Munchurl Kim
7921 Joint-DetNAS: Upgrade Your Detector With NAS, Pruning and Dynamic Distillation Lewei Yao, Renjie Pi, Hang Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Tong Zhang
6629 Dense Relation Distillation With Context-Aware Aggregation for Few-Shot Object Detection Hanzhe Hu, Shuai Bai, Aoxue Li, Jinshi Cui, Liwei Wang
3851 OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object Detection Tingting Liang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Guosheng Hu, Haibin Ling
6986 Pedestrian and Ego-Vehicle Trajectory Prediction From Monocular Camera Lukáš Neumann, Andrea Vedaldi
1312 DetectoRS: Detecting Objects With Recursive Feature Pyramid and Switchable Atrous Convolution Siyuan Qiao, Liang-Chieh Chen, Alan Yuille
4229 Weakly-Supervised Instance Segmentation via Class-Agnostic Learning With Salient Images Xinggang Wang, Jiapei Feng, Bin Hu, Qi Ding, Longjin Ran, Xiaoxin Chen, Wenyu Liu
2456 3DCaricShop: A Dataset and a Baseline Method for Single-View 3D Caricature Face Reconstruction Yuda Qiu, Xiaojie Xu, Lingteng Qiu, Yan Pan, Yushuang Wu, Weikai Chen, Xiaoguang Han
5667 D2IM-Net: Learning Detail Disentangled Implicit Fields From Single Images Manyi Li, Hao Zhang
6656 Sign-Agnostic Implicit Learning of Surface Self-Similarities for Shape Modeling and Reconstruction From Raw Point Clouds Wenbin Zhao, Jiabao Lei, Yuxin Wen, Jianguo Zhang, Kui Jia
2916 Learning Progressive Point Embeddings for 3D Point Cloud Generation Cheng Wen, Baosheng Yu, Dacheng Tao
5312 Learning Fine-Grained Segmentation of 3D Shapes Without Part Labels Xiaogang Wang, Xun Sun, Xinyu Cao, Kai Xu, Bin Zhou
735 Deformed Implicit Field: Modeling 3D Shapes With Learned Dense Correspondence Yu Deng, Jiaolong Yang, Xin Tong
1128 Recurrent Multi-View Alignment Network for Unsupervised Surface Registration Wanquan Feng, Juyong Zhang, Hongrui Cai, Haofei Xu, Junhui Hou, Hujun Bao
615 DeepLM: Large-Scale Nonlinear Least Squares on Deep Learning Frameworks Using Stochastic Domain Decomposition Jingwei Huang, Shan Huang, Mingwei Sun
4667 D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes Albert Pumarola, Enric Corona, Gerard Pons-Moll, Francesc Moreno-Noguer
4004 AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching Xiao Song, Guorun Yang, Xinge Zhu, Hui Zhou, Zhe Wang, Jianping Shi
6212 Tangent Space Backpropagation for 3D Transformation Groups Zachary Teed, Jia Deng
8121 Unsupervised Learning for Robust Fitting: A Reinforcement Learning Approach Giang Truong, Huu Le, David Suter, Erchuan Zhang, Syed Zulqarnain Gilani
4801 Hybrid Rotation Averaging: A Fast and Robust Rotation Averaging Approach Yu Chen, Ji Zhao, Laurent Kneip
2241 ST3D: Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi
7023 MonoRUn: Monocular 3D Object Detection by Reconstruction and Uncertainty Propagation Hansheng Chen, Yuyao Huang, Wei Tian, Zhong Gao, Lu Xiong
2739 Semi-Supervised Action Recognition With Temporal Contrastive Learning Ankit Singh, Omprakash Chakraborty, Ashutosh Varshney, Rameswar Panda, Rogerio Feris, Kate Saenko, Abir Das
4856 TrafficSim: Learning To Simulate Realistic Multi-Agent Behaviors Simon Suo, Sebastian Regalado, Sergio Casas, Raquel Urtasun
1633 QPIC: Query-Based Pairwise Human-Object Interaction Detection With Image-Wide Contextual Information Masato Tamura, Hiroki Ohashi, Tomoaki Yoshinaga
4368 Class-Aware Robust Adversarial Training for Object Detection Pin-Chun Chen, Bo-Han Kung, Jun-Cheng Chen
11707 SurFree: A Fast Surrogate-Free Black-Box Attack Thibault Maho, Teddy Furon, Erwan Le Merrer
2476 Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network Changqian Yu, Bin Xiao, Changxin Gao, Lu Yuan, Lei Zhang, Nong Sang, Jingdong Wang
724 Model-Based 3D Hand Reconstruction via Self-Supervised Learning Yujin Chen, Zhigang Tu, Di Kang, Linchao Bao, Ying Zhang, Xuefei Zhe, Ruizhi Chen, Junsong Yuan
4356 LEAP: Learning Articulated Occupancy of People Marko Mihajlovic, Yan Zhang, Michael J. Black, Siyu Tang
4678 Bilevel Online Adaptation for Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction Shanyan Guan, Jingwei Xu, Yunbo Wang, Bingbing Ni, Xiaokang Yang
10889 Exploiting Semantic Embedding and Visual Feature for Facial Action Unit Detection Huiyuan Yang, Lijun Yin, Yi Zhou, Jiuxiang Gu
701 WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du, Jie Zhou
3300 PML: Progressive Margin Loss for Long-Tailed Age Classification Zongyong Deng, Hao Liu, Yaoxing Wang, Chenyang Wang, Zekuan Yu, Xuehong Sun
3046 Fine-Grained Shape-Appearance Mutual Learning for Cloth-Changing Person Re-Identification Peixian Hong, Tao Wu, Ancong Wu, Xintong Han, Wei-Shi Zheng
6134 Physics-Based Iterative Projection Complex Neural Network for Phase Retrieval in Lensless Microscopy Imaging Feilong Zhang, Xianming Liu, Cheng Guo, Shiyi Lin, Junjun Jiang, Xiangyang Ji
1492 Asymmetric Gained Deep Image Compression With Continuous Rate Adaptation Ze Cui, Jing Wang, Shangyin Gao, Tiansheng Guo, Yihui Feng, Bo Bai
5141 Learning a Non-Blind Deblurring Network for Night Blurry Images Liang Chen, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Songnan Lin, Faming Fang, Jimmy S. Ren
640 Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing Haiyan Wu, Yanyun Qu, Shaohui Lin, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma
3037 Retinex-Inspired Unrolling With Cooperative Prior Architecture Search for Low-Light Image Enhancement Risheng Liu, Long Ma, Jiaao Zhang, Xin Fan, Zhongxuan Luo
1756 Auto-Exposure Fusion for Single-Image Shadow Removal Lan Fu, Changqing Zhou, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Wei Feng, Yang Liu, Song Wang
5692 Unsupervised Degradation Representation Learning for Blind Super-Resolution Longguang Wang, Yingqian Wang, Xiaoyu Dong, Qingyu Xu, Jungang Yang, Wei An, Yulan Guo
2744 Lighting, Reflectance and Geometry Estimation From 360° Panoramic Stereo Junxuan Li, Hongdong Li, Yasuyuki Matsushita
1253 Flow-Based Kernel Prior With Application to Blind Super-Resolution Jingyun Liang, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte
7907 KOALAnet: Blind Super-Resolution Using Kernel-Oriented Adaptive Local Adjustment Soo Ye Kim, Hyeonjun Sim, Munchurl Kim
3482 3D Video Stabilization With Depth Estimation by CNN-Based Optimization Yao-Chih Lee, Kuan-Wei Tseng, Yu-Ta Chen, Chien-Cheng Chen, Chu-Song Chen, Yi-Ping Hung
4730 iMiGUE: An Identity-Free Video Dataset for Micro-Gesture Understanding and Emotion Analysis Xin Liu, Henglin Shi, Haoyu Chen, Zitong Yu, Xiaobai Li, Guoying Zhao
2750 ACRE: Abstract Causal REasoning Beyond Covariation Chi Zhang, Baoxiong Jia, Mark Edmonds, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu
7829 Enhance Curvature Information by Structured Stochastic Quasi-Newton Methods Minghan Yang, Dong Xu, Hongyu Chen, Zaiwen Wen, Mengyun Chen
4492 Refine Myself by Teaching Myself: Feature Refinement via Self-Knowledge Distillation Mingi Ji, Seungjae Shin, Seunghyun Hwang, Gibeom Park, Il-Chul Moon
5838 Towards Efficient Tensor Decomposition-Based DNN Model Compression With Optimization Framework Miao Yin, Yang Sui, Siyu Liao, Bo Yuan
8893 QPP: Real-Time Quantization Parameter Prediction for Deep Neural Networks Vladimir Kryzhanovskiy, Gleb Balitskiy, Nikolay Kozyrskiy, Aleksandr Zuruev
4686 Explaining Classifiers Using Adversarial Perturbations on the Perceptual Ball Andrew Elliott, Stephen Law, Chris Russell
7407 Verifiability and Predictability: Interpreting Utilities of Network Architectures for Point Cloud Processing Wen Shen, Zhihua Wei, Shikun Huang, Binbin Zhang, Panyue Chen, Ping Zhao, Quanshi Zhang
8518 Model-Contrastive Federated Learning Qinbin Li, Bingsheng He, Dawn Song
2333 Compatibility-Aware Heterogeneous Visual Search Rahul Duggal, Hao Zhou, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto
5834 Plan2Scene: Converting Floorplans to 3D Scenes Madhawa Vidanapathirana, Qirui Wu, Yasutaka Furukawa, Angel X. Chang, Manolis Savva
1268 Few-Shot Image Generation via Cross-Domain Correspondence Utkarsh Ojha, Yijun Li, Jingwan Lu, Alexei A. Efros, Yong Jae Lee, Eli Shechtman, Richard Zhang
8135 Adversarial Generation of Continuous Images Ivan Skorokhodov, Savva Ignatyev, Mohamed Elhoseiny
3556 DeFLOCNet: Deep Image Editing via Flexible Low-Level Controls Hongyu Liu, Ziyu Wan, Wei Huang, Yibing Song, Xintong Han, Jing Liao, Bin Jiang, Wei Liu
7804 Generating Diverse Structure for Image Inpainting With Hierarchical VQ-VAE Jialun Peng, Dong Liu, Songcen Xu, Houqiang Li
4721 Smoothing the Disentangled Latent Style Space for Unsupervised Image-to-Image Translation Yahui Liu, Enver Sangineto, Yajing Chen, Linchao Bao, Haoxian Zhang, Nicu Sebe, Bruno Lepri, Wei Wang, Marco De Nadai
532 Flow Guided Transformable Bottleneck Networks for Motion Retargeting Jian Ren, Menglei Chai, Oliver J. Woodford, Kyle Olszewski, Sergey Tulyakov
8229 Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo
5754 Large-Capacity Image Steganography Based on Invertible Neural Networks Shao-Ping Lu, Rong Wang, Tao Zhong, Paul L. Rosin
6861 Self-Supervised Video GANs: Learning for Appearance Consistency and Motion Coherency Sangeek Hyun, Jihwan Kim, Jae-Pil Heo
10643 Exploring Complementary Strengths of Invariant and Equivariant Representations for Few-Shot Learning Mamshad Nayeem Rizve, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan, Mubarak Shah
9959 Clusformer: A Transformer Based Clustering Approach to Unsupervised Large-Scale Face and Visual Landmark Recognition Xuan-Bac Nguyen, Duc Toan Bui, Chi Nhan Duong, Tien D. Bui, Khoa Luu
1297 CReST: A Class-Rebalancing Self-Training Framework for Imbalanced Semi-Supervised Learning Chen Wei, Kihyuk Sohn, Clayton Mellina, Alan Yuille, Fan Yang
868 Neighborhood Contrastive Learning for Novel Class Discovery Zhun Zhong, Enrico Fini, Subhankar Roy, Zhiming Luo, Elisa Ricci, Nicu Sebe
443 Predicting Human Scanpaths in Visual Question Answering Xianyu Chen, Ming Jiang, Qi Zhao
7718 Diverse Branch Block: Building a Convolution as an Inception-Like Unit Xiaohan Ding, Xiangyu Zhang, Jungong Han, Guiguang Ding
636 HourNAS: Extremely Fast Neural Architecture Search Through an Hourglass Lens Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Xinghao Chen, Jianyuan Guo, Wei Zhang, Chao Xu, Chunjing Xu, Dacheng Tao, Chang Xu
11940 Neural Architecture Search With Random Labels Xuanyang Zhang, Pengfei Hou, Xiangyu Zhang, Jian Sun
3675 Metadata Normalization Mandy Lu, Qingyu Zhao, Jiequan Zhang, Kilian M. Pohl, Li Fei-Fei, Juan Carlos Niebles, Ehsan Adeli
11821 Learning-Based Image Registration With Meta-Regularization Ebrahim Al Safadi, Xubo Song
7029 Lesion-Aware Transformers for Diabetic Retinopathy Grading Rui Sun, Yihao Li, Tianzhu Zhang, Zhendong Mao, Feng Wu, Yongdong Zhang
7038 CapsuleRRT: Relationships-Aware Regression Tracking via Capsules Ding Ma, Xiangqian Wu
8685 Improving Multiple Pedestrian Tracking by Track Management and Occlusion Handling Daniel Stadler, Jürgen Beyerer
10845 Prioritized Architecture Sampling With Monto-Carlo Tree Search Xiu Su, Tao Huang, Yanxi Li, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu
7797 Stochastic Whitening Batch Normalization Shengdong Zhang, Ehsan Nezhadarya, Homa Fashandi, Jiayi Liu, Darin Graham, Mohak Shah
8641 Revisiting Superpixels for Active Learning in Semantic Segmentation With Realistic Annotation Costs Lile Cai, Xun Xu, Jun Hao Liew, Chuan Sheng Foo
564 Dynamic Transfer for Multi-Source Domain Adaptation Yunsheng Li, Lu Yuan, Yinpeng Chen, Pei Wang, Nuno Vasconcelos
3292 Multi-Source Domain Adaptation With Collaborative Learning for Semantic Segmentation Jianzhong He, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhuang Liu
7481 Semi-Supervised Domain Adaptation Based on Dual-Level Domain Mixing for Semantic Segmentation Shuaijun Chen, Xu Jia, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu
7452 What Can Style Transfer and Paintings Do for Model Robustness? Hubert Lin, Mitchell van Zuijlen, Sylvia C. Pont, Maarten W.A. Wijntjes, Kavita Bala
6297 IIRC: Incremental Implicitly-Refined Classification Mohamed Abdelsalam, Mojtaba Faramarzi, Shagun Sodhani, Sarath Chandar
5718 LayoutGMN: Neural Graph Matching for Structural Layout Similarity Akshay Gadi Patil, Manyi Li, Matthew Fisher, Manolis Savva, Hao Zhang
399 CASTing Your Model: Learning To Localize Improves Self-Supervised Representations Ramprasaath R. Selvaraju, Karan Desai, Justin Johnson, Nikhil Naik
9917 Representation Learning via Global Temporal Alignment and Cycle-Consistency Isma Hadji, Konstantinos G. Derpanis, Allan D. Jepson
1188 Sparse Auxiliary Networks for Unified Monocular Depth Prediction and Completion Vitor Guizilini, Rareș Ambruș, Wolfram Burgard, Adrien Gaidon
10204 Single Image Depth Prediction With Wavelet Decomposition Michaël Ramamonjisoa, Michael Firman, Jamie Watson, Vincent Lepetit, Daniyar Turmukhambetov
3844 FAPIS: A Few-Shot Anchor-Free Part-Based Instance Segmenter Khoi Nguyen, Sinisa Todorovic
2839 Bipartite Graph Network With Adaptive Message Passing for Unbiased Scene Graph Generation Rongjie Li, Songyang Zhang, Bo Wan, Xuming He
1868 Semantic Image Matting Yanan Sun, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai
4384 Three Ways To Improve Semantic Segmentation With Self-Supervised Depth Estimation Lukas Hoyer, Dengxin Dai, Yuhua Chen, Adrian Köring, Suman Saha, Luc Van Gool
6055 Robust Instance Segmentation Through Reasoning About Multi-Object Occlusion Xiaoding Yuan, Adam Kortylewski, Yihong Sun, Alan Yuille
5566 Learning Graphs for Knowledge Transfer With Limited Labels Pallabi Ghosh, Nirat Saini, Larry S. Davis, Abhinav Shrivastava
410 VirTex: Learning Visual Representations From Textual Annotations Karan Desai, Justin Johnson
4138 COMPLETER: Incomplete Multi-View Clustering via Contrastive Prediction Yijie Lin, Yuanbiao Gou, Zitao Liu, Boyun Li, Jiancheng Lv, Xi Peng
10838 Home Action Genome: Cooperative Compositional Action Understanding Nishant Rai, Haofeng Chen, Jingwei Ji, Rishi Desai, Kazuki Kozuka, Shun Ishizaka, Ehsan Adeli, Juan Carlos Niebles
2328 Learning Goals From Failure Dave Epstein, Carl Vondrick
5184 VideoMoCo: Contrastive Video Representation Learning With Temporally Adversarial Examples Tian Pan, Yibing Song, Tianyu Yang, Wenhao Jiang, Wei Liu
2487 Spatial Feature Calibration and Temporal Fusion for Effective One-Stage Video Instance Segmentation Minghan Li, Shuai Li, Lida Li, Lei Zhang
8337 Temporally-Weighted Hierarchical Clustering for Unsupervised Action Segmentation Saquib Sarfraz, Naila Murray, Vivek Sharma, Ali Diba, Luc Van Gool, Rainer Stiefelhagen
619 Context-Aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Yu Cheng, Wei Wei, Zichuan Xu, Yulai Xie
7889 Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin
7231 Intelligent Carpet: Inferring 3D Human Pose From Tactile Signals Yiyue Luo, Yunzhu Li, Michael Foshey, Wan Shou, Pratyusha Sharma, Tomás Palacios, Antonio Torralba, Wojciech Matusik
3484 Bottom-Up Shift and Reasoning for Referring Image Segmentation Sibei Yang, Meng Xia, Guanbin Li, Hong-Yu Zhou, Yizhou Yu
3645 Topological Planning With Transformers for Vision-and-Language Navigation Kevin Chen, Junshen K. Chen, Jo Chuang, Marynel Vázquez, Silvio Savarese
2764 AGQA: A Benchmark for Compositional Spatio-Temporal Reasoning Madeleine Grunde-McLaughlin, Ranjay Krishna, Maneesh Agrawala
4327 HDR Environment Map Estimation for Real-Time Augmented Reality Gowri Somanath, Daniel Kurz
5741 Fashion IQ: A New Dataset Towards Retrieving Images by Natural Language Feedback Hui Wu, Yupeng Gao, Xiaoxiao Guo, Ziad Al-Halah, Steven Rennie, Kristen Grauman, Rogerio Feris
5680 TPCN: Temporal Point Cloud Networks for Motion Forecasting Maosheng Ye, Tongyi Cao, Qifeng Chen
230 Generalizable Pedestrian Detection: The Elephant in the Room Irtiza Hasan, Shengcai Liao, Jinpeng Li, Saad Ullah Akram, Ling Shao